VLASTNÍ ČLÁNKY

O životě věčném [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Toto v příslovích mluvil jsem vám, ale přijdět hodina,
když více nebudu v příslovích mluviti vám,
nýbrž zjevně o Otci zvěstovati budu vám.

(sv.Jan 17.25)

Tak a jsme u jádra všech duchovních nauk a tím je nesmrtelnost. Kdybyste jen věděli :-)). Je to naprosto jednoduché. Všichni jsou nesmrtelní a všichni dávno mají život věčný.

Amen, pravím Vám: Prve nežli
Abraham byl já jsem

(sv.Mat 8.58)

To jste nečekali že? To je ta Vaše nevědomost, kterou využili jiní ve svůj prospěch. K tomu, abyste dosáhli života věčného nesmíte lpět na formě, ve které se život a věci nachází.

Protož pravím vám : Nepečujte
o život svůj, co byste jedli
a co pili, ani o tělo své,
čím byste se odívali.
Zdaliž není život více nežli pokrm
a tělo více nežli oděv?

(sv.Mat 6.25)

Čili na sobě na této své existenci. Je to strach z vlastní smrti. Veškeré forma života je nakonec prázdná. A tato prázdnota naplňuje formu. Jak tomu máte rozumět?

Prázdnota je formou a forma je prázdnotou.
(Buddha)

To znamená, že žádná z věcí kolem nás, ať už žijící nebo neživá neexistuje trvale. Je jen otázkou času kdy zanikne.

Prach jsi a v prach se obrátíš

Takže v podstatě všechno co kdy vzniklo jednou zanikne a proto ve světle pravdy je pravá podstata všeho prázdno, to co nyní vidíme je mája, klam a iluze. Vidíme pouze formu ve které se prázdno projevilo. Stačí se rozhlédnou kolem sebe. A ne se dívat na televizi. Kámen zvětrává až se promění v prach. Z tohoto prachu se s pomocí vody a živočichů stane hlína. Smíchaná ze zbytky rozložených organických látek tvoří humus zdroj potravy pro rostliny. A ty jsou zdrojem potravy pro zvěř i pro člověka. Je to geniální perpentum mobile. Nic nikam nemizí jen to mění formu projevu. Takže pokud si tohle uvědomíte zjistíte, že nikdy nezaniknete. Pak lze lehce pochopit jak je to myšleno s reinkarnací. Dosáhnete-li vědomí prázdnoty nikoliv plnosti o kterou se všichni knihomolci snaží, můžete klidně říci, že v minulé formě jste byli třeba rostlinou. Je to jen vtipkování zasvěcenců, které si nevědomí lidé vyložili po svém a tak vznikl onen svět a spoustu další věcí přímo úměrných jeji nevědomosti dnes téměř masově rozšiřované jako fakt. Ve skutečnosti jste tou rostlinou i teď. Jak je to možné? Ježíš řekl něco jako "Zabij rybu hle mne tam nalezneš, rozřízni poleno a hle mne tam nalezneš". On stejně jako ti jež vidí a slyší to věděl. Věděl, že vše má společný základ a vše je propojeno.

Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mě.
(sv.Jan 13.11)

Já a Otec jedno jsme
(sv.Jan 10.30)

Však psáno jest v zákoně vašem
Já jsem řekl: Bohové jste.

(sv.Jan 10.34)

Tento základ je prázdnota původní podstata všech věcí. Proto velcí sběratelé "bohatství" kolem sebe kupí jen prázdno v nejrůznější formě, věci které nemají žádnou hodnotu a kterých nebudou mít nikdy dost! A proto, že je jich víc musí mezi sebou soutěžit. A díky této hrabivosti, kdy je oko i ruka pohoršuje a pokoušení hlasem ďáblovým uvnitř jejich hlavy, místo aby se řídili Šalamounovým příslovím, ukazuj prostotu se vzájemně bičují tím, že si dokazují kdo má víc. Neváhají své honbě obětovat klidně i okolní existenci! Tímto vzniká utrpení všech forem života kolem. To pro jejich vášeň musíme my pracovat to pro jejich mamon všechno kolem zničíme to oni nás přesvědčili o jakési hodnotě papírových obrázků. Jejich úspěch závisí jen na nás a JEN my je podporujeme!

Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti.
Neb zajisté jednoho nenávidět bude
a druhého milovati, aneb jednoho
přídržeti se bude a druhým pohrdne.
Nemůžete sloužit Bohu a mamonu!

(sv.Mat 6.24)

Jak to vyložit. Nemůžete myslet na sebe a zároveň na mamon. To nejde. Jste unaveni a přece jdete do víru práce. Čili vyzdvihli jste mamon a potřebami Boha ve vás jste pohrdli. Ten kdo slouží více svému Bohu nikoliv mamonu, tím že prospívá sobě prospívá veškeré existenci. Vysvětlím. Vaše tělo je existence a skládá se buněk. Každá vaše buňka pokud bude myslet na své zdraví a sílu prospěje celému organismu a vy budete stále silní a zdraví.

Milovati budeš Pána Boha svého
z celého srdce a ze vší duše své
a ze vší mysli své

(sv.Jan 13.11)

Milovati budeš bližního svého jako
sebe samého.

(sv.Mat 23.39)

Vše je symbióza. Žádná buňka nemůže žít na úkor druhých! Pokud však tato buňka si z okolí přivlastní živiny a bude nutit okolní buňky, aby veškeré své úsilí věnovali tomu, aby ona měla ještě víc. Celý organismus oslábne a nakonec se zhroutí. Samozřejmě že i s dotyčnou mamonskou buňkou, která ani nevěděla, že je součástí celku a když ho oslabí zahyne rovněž. Takže nakonec ji všechny živiny budou k ničemu, protože tělo vychladne a bez tepla a kyslíku živiny nezpracuje.

Ne samým chlebem živ bude člověk,
ale každým slovem vycházejícím
skrze ústa Boží

(sv.Mat 4.4)

Když si to promítnete do většího měřítka tak díky mamonu si podřezáváme větve všichni. A já Vás prosím v zájmu celé existence nepodporujte ty jež žijí z Vaší práce. Protože oni bez Vás nebudou mít nic. Pak oni sami budou muset ohnout hřbet a zapotit se, aby měli co jíst. Jako každý tvor ve zvířecí říši.

Ale jak to souvisí ze životem věčným. Vraťme se tedy k tělu a buňkám. Tělo může být silné a zdravé jedině tehdy má-li schopnost nahrazovat odumřelé buňky novými. Proto buňka trvající na své existenci brzdí imunitní systém celého organismu. Možná by chtěla existovat 90 let, ale kdyby si to řekly všechny buňky a trvaly by na své existenci celé tělo by zesláblo a bylo by k ničemu.

Kdož miluje duši svou ztratí ji,
a kdož nenávidí duše své na tomto
světě k životu věčnému ostříhá ji

(sv.Jan 12.15)

A přesně to udělalo lidstvo. Je mnoho slabých, starých jedinců uměle udržovaných při životě. Říkám uměle, protože v přírodě by už dávno zahynuli. Nebyli by schopní se o sebe postarat. Lidstvo se však izolovalo od přírody a proto zdegenerovalo nemá šanci. (více k tomu najdete v článku mrzákovo království). Jak jsem již řekl, nic se nikam nevytrácí, jen to mění podobu. Na místo starých buněk přichází mladá generace plná vitality síly a elánu do života. Avšak jak vidíte organismus tím, že jediná buňka umřela se nehroutí naopak je to přirozený proces obrození. Teď jen zbývá, aby si buňky uvědomily, že ony jako samostatné jednotky tvoří ten organismu, který přežívá právě díky tomuto procesu obrozování, tudíž nikdy ve skutečnosti ani nezemřou. Těla mrtvých buněk jsou vyloučena z organismu jako odpad a po čase se zase vrátí v podobě potravy, do těla a z této potravy vzniknou zase další buňky. Tomu procesu se říká život věčný! Pomůžete-li Vy dnes existenci pomohli jste sobě. Ten kdo rozdává sám získává bude mít. Ten kdo pouze bere sám ztrácí a bude strádat. Nečiňte druhým to co nechcete aby bylo činěno Vám. Už to chápete?

Proto skutečný mistr pomáhá existenci jak může nikoliv slovem ale činem opakuji ČINEM. Zasadíte-li dnes strom vytáhnete-li plechovku z potoka, zohnete-li se pro papír - udělali jste něco pro svůj život věčný. A až umřete vrátíte se na chvíli do moře prázdnoty, aby jste se obrodili a pak se máte KAM vrátit, protože jste si uschovali poklad v "nebi", který nezkazí rez ani moli. Vrátíte se zpět do existence, ale v jiné formě.

A teď klíč k životu věčnému. Jak být nesmrtelný? Stačí si to jen uvědomit. To je co :-)! Tohle uvědomění hledají v knihách a kostelech miliardy lidí na celém světě a přitom stačí se jen rozhlédnou kolem sebe a VIDĚT. Nestačí to však pouze vědět - tím že vám to řeknu se nic nezmění! Je nutno to zažít na vlastní kůži a to v žádné knize nenajdete! Teprve na základě tohoto nevyvratitelného vlastního uvědomění si pravdy se můžete znova narodit (křest duchem, vzkříšení). Narodit se z Ducha není nic jiného, než vědět to, že jednotlivec je celek a celek jednotlivcem a že na vašem rozhodování závisí celá existence, ale hlavně dokázat tohle v sobě realizovat. Pak je samozřejmostí, že se daný člověk změní bude to úplně někdo jiný (znovuzrozený, vzkříšený) - vědomý si své velikosti a důležitosti, který se vzdá sebe sama a obětuje všechnu svou energii i um celku. Tomu se říká láska z ní vzniká odevzdání a z ní ráj, království nebeské čili symbióza všech zúčastněných.

Cožkoli jste učinili jednomu z bratří
těchto mých nejmenších, mně jste učinili.

(sv.Mat 26.40)

Většího milování nad to
žádný nemá, než aby duši svou
položil za přátely své

(sv.Jan 15.13)

Nenarodí-li se kdo z ducha,
nemůže viděti království Božího.

(sv.Jan 3.5)

Symbolickým startem ke vkročení do nového života byl právě křest. Mnozí se nechají pokřtít a dál jedou ve svých kolejích nic se nezměnilo. Když se přišel nechat pokřtít Ježíš, Jan Křtitel poznal že on to myslí opravdu vážně, a proto řekl, že on je bez hříchu. Až se zrodíte tedy z Ducha budou pro vás všechny uvedené "přikázání" všední OSOBNÍ samozřejmou záležitostí jako když si berete paralen proti horečce stejně tak budete konati všechno ke prospěchu sebe v existenci a ve prospěch existence v sobě. Váš život se stane svící, která může zapálit ostatní a takto se světlo rozroste a temnota nevědomosti zmizí. Protože vy si neuvědomujete co děláte jste jen nástrojem ničícím vše kolem. Proto i Ježíš na kříži řekl: "Odpouštím vám, neboť nevíte co činíte." Ti co ho křižovali jen plnili rozkazy byli to nevědomí roboti.

Každým svým činem neustále rozhodujete o existenci vesmíru. Tak to je milí. A víte co vůbec děláte? Jste si vědomi následků svých skutků nebo jen automaticky vykonáváte příkazy těch, kteří vše jen ničí ve svůj prospěch. Pak se nedivte, že se nebudete mít kam vrátit a celý vesmír zhyne.

Každé království rozděleno
samo proti sobě spustne
a každé město neb dům
proti sobě rozdělený nestane.

(sv.Mat 12.25)

A vina je na Vás! Selhali jste! Ani jediným svým činem jste nepřispěli k oslavě existence zradili jste Boha! Umřete v nevědomosti jako automatičtí roboti sloužící hrabivým záměrům ničitelů království Božího! Těch jež použili církev k tomu, aby uvalili na Vás úděl pouhého robota-otroka.

A nebojte se těch, kteříž mordují tělo
ale duše nemohou zmordovati,
než raději se bojte těch,
kterýž může i duši i tělo zatratiti
v pekelném ohni.

(sv.Mat 28.11)

Nikdy dokud se z tohoto neprobudíte, nikdy, dokud nedokážete "zemřít velkou smrtí" což je transformace nevědomého bloudění životem bez jakéhokoliv tušení co zde činíte, nikdy dokud sami nedokážete říci svému inplantovanému mentálnímu programu "STOP!",

Odejdiž satane, neboť psáno jest:
Pánu Bohu svému klaněti se budeš,
a jemu samému sloužiti budeš.

(sv.Mat 28.11)

(A to můžete jen vy sami, to je jediná karma, úděl, který jste si na sebe nechali uvalit a jež můžete jen vy sami zrušit, to je to otroctví), nikdy dříve nezakusíte království nebeského a svobody. A Ježíš vám zanechal meč kterým tento úděl od sebe odseknete i za cenu, že se postavíte proti vůli svých rodičů, zaměstnavatelů a odejdete od nich!

Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi.
Nepřišel jsem, abych pokoj uvedl ale meč.

(sv.Mat 10.34)

Až dosavad za nic jste neprosili ve jménu mém
(sv.Jan 17.24)

Prosíte o jiné věci (o věci pro svůj prospěch ať už materiální nebo duchovní) ve jménu mamonu (jen se podívejte jak si žijí mistři, papež, imperialisti - žijí si právě díky této vaší žádostivosti) a hlavně ve jménu toho kdo vám je nabízí. Žádný spasitel (jediný spasitel je totiž hlas svobody-Krista ve vás)! Nikdo jiný (vždycky ho dřív zabijou) Vás nespasí dokud se nedokážete osvobodit a udělat to sami pro sebe - Udělat svůj první svobodný vědomý krok (ten nejtěžší)!

A kdož nebéře kříže svého
a nenásleduje mne. Neníť
mne hoden.

(sv.Mat 6.38)

Protož nepečujte o zítřejší den,
nebo zítřejší den pečovati bude o své věci.
Dosud má den na svém trápení.

(sv.Mat 6.34)

A každý kdož opustil by domy,
neb bratry, neb sestry, neb otce,
neb matku, neb manželku neb dítky,
neb pole pro jméno mé, stokrát více
vezme a život věčný dedičně obdrží

(sv.Mat 19.23)

Vy jste sůl země. Jestliže sůl
zmařena bude, čím bude osolena?
K ničemu se nehodí více, než aby byla
ven vyvržena a od lidí pošlapána.

(sv.Mat 5.13)

A Ježíš podal svědectví a ukázal kudy vede cesta ke svobodě.

Proste a dánoť bude vám,
hledejte a naleznete,
tlučte, a bude vám otevříno.

Nebo každá kdo prosí béře,
kdo hledá naléza a tomu
kdož tluče bude otevříno.
(sv.Mat 7.7 a 7.8)

A prosil-li by za rybu,
zda-li dá jemu hada?
(sv.Mat 7.10)

Jak se asi prosí o rybu? Je to jednoduché vezmete udici a nahodíte do vody. Otec náš nebeský vám zajisté nedá hada :-)). Když zasadíte pšenici náš nebeský otec Vám zajísté nedá bodláčí. Tak teď víte jak se má správně prosit nebeský Otec náš milující. A všechno takto "vyprosené" si můžete vzít. Otec Vám to dává z lásky k Vám a navíc zadarmo!

A všecko zač byste koli prosili
na modlitbě, věříce vezmete.
(sv.Mat 20.22)

Já jsem ta cesta, i pravda i život.
Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.
(sv.Jan 13.6)

A konal velké zázraky :
zbavoval lid malomocenství =
dodával lidu víru v sebe sama
slepí opět viděli = učil lid jak otevřít oči, aby viděli pravdu
hluší opět slyšeli = učil lid jak naslouchat svému srdci, hlasu existence
chromí opět chodili = učil lid jak udělat první svobodný krok
mrtví byli vzkříšováni = probouzel zatím bloudící roboty-otroky k vědomému životu

I vy můžete konat velké zázraky, budete-li mít v sebe víru i tak malou jako je zrnko hořčičné. V jediném zrnku je velká síla. Jediné zrnko může obsít celou zem! Ono to ví, ono ví jaká je vněm ukryta moc. Každý ví kolik je v jablku jader, ale nikdo neví kolik jablek je v jednom zdravém jádru. Už chápete? Když se v člověku sejde víra, láskyplné srdce a k tomu pracovité paže to je ten největší zázrak na světě. Mnohem větší než chodit po vodě, létat vzduchem či hýbat předměty. Před takovým zázrakem ani žádná hora neobstojí. Zkuste to jednou a podruhé to bude snazší. První krok je ten nejtěžší. Po čase zjistíte, že můžete i utíkat! Neplahočte se životem jen tak. Vy můžete být užiteční. Vy můžete zachránit celou existenci a tak zanechat svým dětem ten nejkrásnější dar. Ten je mnohem krásnější než auto nebo dům. Zanecháte jim prostředí kde můžou žít.


A já jsem rád za všechny kteří pochopili a mnohem raději
za všechny kteří dokáží realizovat.


Otče náš, kteřýž jsi v nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď králoství tvé.
Buď vůle tvá jako na nebi
tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme viníkům našim.
I neuvoď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Nebo tvé jest království
i moc i sláva
na věky.
Amen!

A nyní sami posuďte cože to na Vás církev ušila?
Nyní již víte jak Bibli číst! Jak použít odkaz svobody!
Nikoliv nástroj k vašemu porobení!

Pilně se však varujte falešných
proroků, kteříž přicházejí k vám
v rouše ovčím, ale vnitř jsou
vlci hltaví

(sv.Mat 7.15)

A již jest sekera k kořenu
stromu přiložena. Každý tedy strom,
kterýž nenese ovoce dobrého,
vyťat a na oheň uvržen bývá

(sv.Mat 3.10)

Tak církevňáčkové... kdo čím zachází tím také schází!

Běda vám zákonníci a farizeové pokrytci
že zžíráte domy vdovské, a to pod zámyslem
dlouhého modlení, protož těžší soud ponesete.

(sv.Mat 19.14)

Ale běda vám zákonníci a farizeové pokrytci
že zavíráte království nebeské před lidmi,
nebo sami tam nevcházíte, a těm kteří
by vejít chtěli, vcházeti nedopouštíte.

(sv.Mat 23.13)

Běda vám zákonníci a farizeové pokrytci,
nebo vzděláváte hroby proroků a ozdobujete
hroby spravedlivých.

(sv.Mat 23.29)

Protož osvědčujte sami proti sobě,
že jste synové těch, kteříž proroky zmordovali.

(sv.Mat 23.31)

Hadové plémě ještěrčí i jakž byste ušli
osudku do pekelného ohně?

(sv.Mat 23.33)

Amen pravím vám neobrátíte-li se
a nebudete-li jako pacholátka, nikoliv
nevejdete do království nebeského

(sv.Mat 18.3)

A pozdravováni na trhu
aby byli nazýváni od lidí: Mistři, mistři.

(sv.Mat 19.30)

Přibližuje se lid ke mně tento
ústy svými a rty mne ctí, ale srdce jejich
daleko jest ode mne.

(sv.Mat 15.8)

Tak i vy zevnitř zdáte se lidem
spravedliví, ale vnitř plní
jste napravosti a pokrytství.

(sv.Mat 23.28)

Pokání čiňte neb přiblížilo
se království nebeské.

(sv.Mat 3.2)

Mnozí pak první budou poslední
a poslední první

(sv.Mat 19.30)

Všeliké štípení jehož nevštípil Otec
můj ten nebesky, vykořeněno bude.

(sv.Mat 15.13)

A kdo by pak pohoršil jednoho z maličkých
těcto věřících ve mne, lépe by mu bylo, aby
věšen byl žernov osličí na hrdlo jeho,
a pohřízen byl do hlubokosti mořské!

(sv.Mat 18.6)


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

16.4. 2002