VLASTNÍ ČLÁNKY

Vzkaz Jehovistům [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

Včera byli u mě Vaši členové svědci. Jejich návštěva a jejich naučené "Slovo Boží" mě nenechalo klidným a tak jsem vzal pero abych jednou provždy objasnil všem záhadu tajemství života věčného o němž Vy nemáte ani potuchy.

Chtěli by jste žít svobodně a v pravdě? Na to nemá každý. Mnozí z nás jsou tak zhýčkaní pohodlím, že by nepřežili ani jeden den! A co je to svoboda? Každý si může bestrestně udělat co chce. Žádná pravidla! Tady když se někdo nebo něco špatně vyspí zabije vás :-). Líbí se vám to? Pokud ano nekecejte a udělejte konečně první krok sami za sebe! Vyprázdnit všechny předsudky a jiné vštěpené blbosti abyste získali nevinnost dítěte kterým patří království nebeské.

Ježíš bibli nenapsal. A kdyby věděl že jeho učení církvi poslouží k vykořisťování místo k osvobozování. Nejspíš by se raději ani nenarodil! Bible je velice rebelská kniha ukazujíc cestu k osvobození se. Ježíš napadal farizeje sektáře zákoníky. A co činíte Vy? Vy je podporujete! Farizejove se nám rozmožili dnes tu máme toliko ideologií jak svobodu spoutat! Vy neodstraňujete hlavní příčinu lidského utrpení spíše naopak! Nutíte lidi aby sklonili hlavu před vůlí Boží a pokorně bez reptání sloužili v okovech právě ďáblu který Vás poslal.

Nutíte je aby se přidali k vám, přišli za Vámi a hledali u Boha útěchu. Není pochyb že až za Vámi příjdou něco naleznou. Ale je to jen dočasná náplast na oči! Kdo si Vás najal? Nevznikli jste právě v Americe! Kdo Vás sponzoruje? Vraťte se tedy tam odkud jste přišli! Možná že vy řádově naprogramované ovečky o tom nemáte ani tuchy o co tu jde! JE to vyšší vykořisťovatelská politika.

Já oproti Vám vidím jasnou příčinu lidského utrpení. Lidstvo není svobodné. Už od dob kdy zákon byl psán ostřím meče, tehdy kdy si vojáci posloužili hrabivým přivlastnit si půdu, a podrobili si lid. Už to bude mnohem více než 5000 let co na lidstvu leží ruka ďáblova. V dějinách přišli mnozí, kteří se probudili hned jakmile ucítili na svých zádech Bič otrokáře ohánějícího se Vůlí Boží. Tehdy povstali mnozí mezi nimi Mojžíš, Ježíš, Johanka z Arku, "Statečné srdce" ve skotsku, Jan Hus a jeho Husité a mnoho dalších jedinců, kteří se odvážili nepřijít na otrokářovo pole a utíkalí do lesů a stávali se z nich poustevníci. Ti pak byli pro výstrahu všichni upalováni, popravováni a křižováni označováni za buřiče kacíře a rebely. A právě církev a Vaše VELKÁ KNIHA velice přispěla k vykonání těchto zločinů.

Dnešní bič je měkký jemnější, poučen z rebelství minulosti kdy V.I.Lenin a po něm K.Gottwald byli u nás posledními kdo se dokázal postavit zotročování. Nicméně vše se po čase vrátí do starých kolejí, avšak poučeno z chyb minulých. Nedivil bych se kdyby se politika snažila lidi odrovnat co nejdřív aby umírali tak v 55 až 60 letech, protože důchodci jsou pro ekonomiku zátěží. Podmínky se zhoršují, káva, alkohol a cigarety jsou dobrými pomocníky v překonávání náporu a tlaku břemene, které musíme nést. Politika tyto produkty schvaluje, protože jejímu záměru jen prospívají. Naproti tomu jiné drogy ty nepodporuje, ikdyž lidi vysávají velice brzy. Tyto tzv. "tvrdé" drogy. Dokážou v lidi ovlivnit tak, že nevidí žádný smysl jít do otročiny. Možná že lidé ani neví co jedí. Co se přidává do potravin, jen aby tělo co nejvíce bylo zhuntováno! Výskyt cukrovky v posledních letech je dost zajímavý a co jiné nemoci co dříve nebyly. Nezdá se Vám to nápadné, že se zvyšující se kvalitou potravin a hygieny nemocí spíše přibývá?

Vaše učení Bla bla bla. Slova prázdná slova. Ztrácíte čas ve svých okovech, žádný Bůh ani Ježíš Vás z nich nedostane. Protože vy sami nechcete. Kdyby se znova ukázal zabili by jste ho. Raději se sekupujete na různých místech a v tomto sekupení můžete debatovat tak hezky, že tlak okovů svých přestanete pociťovat. Lpíte na svých životech a utíkáte před smrtí ustrašené ovečky. Život lze nalést jen vykročíte-li smrti vstříc. Ale Vy máte strach a lpíte na svém životě. Jan Hus se obětoval i Ježíš se obětoval za pravdu jen aby předali poselství a Vy? Rozdejte všechno zahoďte občanky a vykročte svobodně vpřed k životu v pravdě. Až nebudete mít nic Vaše jařmo bude stejně lehké jako Ježíšovo. Pak můžete UKÁZAT lidem svobodu. Zatím jste jen ptáci v kleci kteří zpívají o svobodě ale nedokážou opustit vždy plné krmítko ďáblovo. A tam za klecí venku čeká samotný Bůh... s otevřenou náručí... a nikdo mu nejde naproti! Blahoslaveni jste chudí duchem... na ty ďábel moc nemůže ale Vašim mozkům intelektuálů a filozofů těm připravil velký hlavolam. Četli jste slova a pravda Vám unikla. Nu tedy hledejte dál svého Boha. Tvořte si další hlavolamy. Váš čas Vám nikdo nevrátí. Na konci najdete prázdnou bublinu iluzí ve které jste se dlouho motali. Zatím co já a děti si budeme s Bohem hrát a vychutnávat jeho dar neboť my jsem nevinní jako beránci Boží, neposkvrnění žádnými předsudky a ideologiemi, kterými ďábel spoutává svobodnou duši.

Chcete-li se teda dovědět jak to všechno s královstvím nebeským, posmrtným životem a věčným životem bylo myšleno klikněte ZDE aby jste viděli jak zle si Ježíšovo učení vyložili lidé. Taky se chystám podat jasné svědectví o skutečném významu jednotlivých proslovů Ježíše kde budu citovat z Vaší Knihy a všem dlouho žíznícím to správně vyložím. Ježíšovo poselství, ikdyž byl rebel, nevyzýval ke vzpouře a k násilí. Jen řekl, že nemusíme úděl svého vykořisťování nést. Stačí prostě odejít, opustit ho a vrhnout se do života svobodného, ikdyž možná chvilkového, kde vše závisí jen a jen na Vás a Vaší svobodné vůli. ALe k tomu se člověk musí dokázat odpoutat. Někteří lidé si totiž v naříkání libují a to díky Vaší knize s doměním že PAK budou přednostně spaseni.


Tehdy řekli-li by vám kdo.
Aj tutoť jest Kristus,
aneb tamto nevěřte.

(sv.Mat 24.23)

Nebo povstanou falešní Kristové
a falešní proroci, a činiti budou
divy veliké a zázraky tak, že by
svedli (by možné bylo) také i
vyvolené

(sv.Mat 24.24)

A tehdyť se zhorší mnozí a vespolek
se budou zrazovati a jedni druhých nenáviděti.

(sv.Mat 23.10)

Běda vám zákonníci a farizejové
pokrytci, že obcházíte moře i zemi,
abyste učinili jednoho novověrce,
a když bude učiněn, učiníte jej syna
zatracení dvakrát více než, nežli jste sami.

(sv.Mat 28.23)

A bude kázáno toto evangelium
království po všem světě na svědectví
všechněm národům a tehdáž přijde skonání.

(sv.Mat 23.14)


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

14.4. 2002