VLASTNÍ ČLÁNKY

Mrzákovo království [First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

V přírodě přežívají jen zdraví a silní. Je to nutné pro zachování její ryzosti, neboť jakákoliv podpora anomálií a defektů směřuje jen k oslabování a zániku celku. O efektu tohoto z našeho pohledu krutého a nesolidárního zákona svědčí to, že příroda sama o sobě přežila ve své kráse a rozmanitosti až do doby, kdy se objevilo lidstvo. Příroda nevyzdvihuje ani nezvýhodňuje žádného tvora. Každý je sám za svůj život odpovědný správným využitím jejich darů tj. vlastních proporcí. V případě ohrožení mu nikdo nepomůže, ba naopak - bude obětován v zájmu přežití ostatních, pokud on sám nedokáže potřebné úsilí k tomu, aby se svého ohrožení zbavil. Např.: Takový lev není zákeřný. Před lovem upozorní veškerou zvěř svým řevem. Čili dává všem stejnou šanci. Říká pozor teď jdu lovit já! Takže bojujte o svůj život! Každý tvor v přírodě rovněž ví, že ho nikdo nenakrmí a pokud se sám o sebe nepostará zahyne. Proto slabí a nesoběstační tvorové jsou z evolučního procesu nemilosrdně vyloučeni, a to geniálním způsobem, že ještě prospějí celku jako jejich zdroj obživy. Také zde neexistuje lékařství... zranil ses? Jsi tedy nemehlo máš smůlu... ale neboj zemřeš se ctí ve prospěch celku... Zkrátka v přírodě je všechno využito tím nejlepším způsobem. A tak není divu, že matka hned po instinktivním zjištění anomálie u svého mláděte sama odstraní hladový krk navíc a dané mládě obětuje ve prospěch ostatních. Proto nedochází k mutaci DNA volně žijících zvířat. Ono samo páření má i svůj podstatný vliv na evoluční výběr, neboť slabí jsou nemilosrdně "vyřazeni" z onoho procesu ještě před možností se vůbec rozmnožit.

Tu však přichází tvor zvaný člověk. Zpočátku se tento tvor rovněž řídil tímto tvrdým selekčním výběrem. Pak s rozvojem myšlení podporovaného strachem z rozpoznaného nebezpečí číhajícího na každém kroku, které jen čeká na jeho chybu... vymyslel převratnou věc v dějinách lidské slabosti a to byl dům - úkryt i bezpečí snoubené s pohodlím... A tak, když ostatní slabí viděli výhody tohoto bezpečí, stimulovaní výzvou - Přidejte se ke mně, bude nás víc - nebudem se bát vlka nic. Vznikali tedy první osady, v nichž se tvrdý zákon přírody nemohl uskutečňovat. Čili lidská rasa začala jistým směrem degenerovat. Silní se postupně vytratili a slabí se ve vesnicích rozmnožili. Bydlením v domech a bezpečí jim navíc oslábla intuice a reflexy, takže vlastně zakrněli. Návrat zpět byl nemyslitelný a proto pokračovali v své evoluci slabých.

A tak není divu, kdyby jsme dnes vzali zástupce rodu lidského, zkýčkaného měšťáckým pohodlíčkem a popřípadě i výhodami svého postavení a postavili ho tak jak je doprostřed tajgy nebo džungle... nepřežil by určitě ani do následujícího dne. A takové lidi my uctíváme a vyzdvihujeme. Inu ve svém prostředí se naučili orientovat velmi dobře jako správné krysy, které pro svůj úspěch prošly řadou školení... mají na to vzdělání... Oproti nim je africký křováček v jejich prostředí úplný mamlas, který ovšem přežije, kdežto oni naopak v jeho prostředí ne.

Jak to ale vzniklo... Vraťme se tedy zpět do doby vzniku prvních vesnic. Nyní našim človíčkům bydlících v domech nehrozilo od zvířecí říše žádné nebezpečí. Do svých domů si nasyslili zásoby a postupně rozšiřovali a zdokonalovali své domovy. Pak se ale najednou objevila jiná hrozba. A to nebezpečí ze strany lidské. Jejich majetek a zásoby přilákaly zloděje a loupežníky. To byla hrůza... Poctivě nasyslené zásoby sklidil někdo jiný bez velké námahy. Pro zvýšení bezpečí proto své osady opevnili hradbami. Pak přišel někdo velmi vychytralý s nápadem, že si místo pouhého psa najme na ochranu svého majetku vojáka, kterého bude něčím platit a živit. Kde ho vzal? Třeba uzavřel dohodu právě s nějakým zlodějem či loupežníkem, který se nebál zabít a byl zběhlý v boji. No a tak na něho loupežníci nemohli a proto se jeho majetek mohl klidně dále rozrůstat stejně i jako jeho počet vojáčků. I zdrodila se v jeho hlavě geniální myšlenka. Proč bych musel živit vojáky jenom já sám? Beztak nemají nic na práci! Řeknu-li ostatním, že je budu s pomocí mých vojáčků ochraňovat také, ovšem za nějaký malý poplateček, nepříjdu vůbec zkrátka... A tak se zrodili první daně. Jeho majetek zase postupně rostl i s dalším počtem vojáků... to jsem to ale dobře vymyslel, říkal si... chráním sebe a oni mi to ještě sponzorují... Oni mi věří... Nyní mám i dosti velký počet vojáčků a proto je jejich prostřednictvím mohu přinutit k poslušnosti... mohu si diktovat podmínky... jsem vlastně jejich král... nikdo na mě nemůže - vlastně nemá ani důvod jsem přeci všem prospěšný... Postavím si proto řádné opevnění někde na kopci, neboť ve vesnici jsem hned na ráně. Obeženu ho řádnými hradbami... ještě pro mé větší bezpečí...různé důmyslnosti jako vodní příkop, padací most a hlídkování jsou naprosto skvělá opatření, aby nic nebezpečného nemohlo dovnitř. Kdybych se pohyboval mezi lidem dole tak mě může kdokoliv z davu v okamžiku zabít... a všechno mé snažení by přišlo vniveč. Raději jim budu sdělovat svou vůli prostřednictvím vyhlášení... tedy vydám zákony a vezmu raději právo do svých rukou. Všechno namířené proti mně potrestám hned smrtí (tedy v zárodku) a ostatní pro výstrahu... třeba useknutím ruky za krádež a atd. Na zajištění toho všeho však potřebuji trošinku zvýšit daně... a kdo nedá toho hned pro výstrahu ostatních potrestám... aby věděli kdo je tu pánem.

Tak a teď si mohu dovolit i dobývat větší území... aby daňových poplatníků bylo více, a zároveň aby případný nepřítel měl delší cestu k mému sídlu a já se na jeho útok mohl takto lépe připravit. A taky dědictví trůnu je nutné... žádné hlasování... přece neodevzdám svůj majetek někomu cizímu... to NIKDY! Je taky dobré, když se sousedním králem spojíme svá království ve jménu našeho rodu sňatkem našich dětí... a tak to rozšíříme svá království až do velikosti říše!

Avšak občas se vyskytovaly i potíže v podobě reptání a bouření se lidu proti mému vykořisťování... Musím tedy postrašit lidi něčím mocnějším než jsem já... použiju k to mu náboženství... Ono prohlášení, že jsem z Boží vůle král musím něčím podložit... vezmu si tedy na pomoc kouzelníky a astrology a věštce a třeba na zatmění slunce dokážu jim svou moc... aby poznali, že znám jeho vůli a že on to tak chce. K rozšíření tohoto přesvědčení vytvořím církev. A tak každé reptání proti mně je vlastně reptáním proti Boží vůli... což se pak trestá věčným zatracením v ohni pekelném!

Zde si je nutno všimnout, že církev byla vždy vládcům ku prospěchu. Nikdy nekázala proti nim. Církev a vykořisťovátelé byla jedna ruka. Pouze se přiživili na lidském vykořisťování a tak nám k daním přibyli i desátky. Dnes už desátky nejsou... ani není nutno sbírat ovečky.... bylo by to příliš nepohodlné a jaksi v nesouladu s jejich kázáním o lásce... kdyby u Vás zabouchali vymahači desátků... Dnes se vše děje skrze tzv.daň sociální, prostřednictvím které každý občan ať už "věří" nebo ne odvádí určitý "desátek" ve prospěch církve.

V poslední době však roste konkurence, skupiny vychytralců, kteří se chtějí také přiživit. A tak vzniká mnoho ať už dovlečených nebo nových vyznání stejně, jako bank, spořitelen, pojišťoven atd. Všechno to má jen jediný účel a to přiživit se také! (Výzvy sekt a hnutí ke zbavení se Vašeho majetku nejlépe v jejich prospěch. Fuj... jako jednání hyen mi připadají tahanice o Vaše majetky.) K tomu se vytvářejí různé zákony vesměs výhodné jen pro jisté lidi. Oni nemyslí na Vás. Za všemi zákony hledejte nejprve jejich strach o své postavení. Byla uzákonněna i povinná vojenská služba, kde každý občan přísahal, že bude zabíjet dle jejich příkazů, a neuposlechnutí se trestá vojenským soudem jako zrada! A to co se děje v měřítku států se dějě i v měřítku celosvětovém... Je to jen pyramida pojistek, kde jisté společenství lidí myslí na zadní vrátka tak, že si vzájemně kryjí záda a všechno jejich úsilí směřuje k udržení si svého postavení. Pyramida, která začíná nejnižšší vykořisťovatelskou jednotkou v libovolné zemi a končí u... :-)). Je logické si domyslet co by se u nás stalo, kdyby se někdo pokusil o převrat jako v roce 1968. Tehdy hrozil pád systému vyhovujícího zemím Varšavské smlouvy včele se SSSR. Dnes by hrozil pád systému který vyhovuje jiným spolkům v jejichž čele stojí jiné státy.... a je jich vůbec víc? Přemýšlejte jaká asi armáda by tady přišla zjednávat pořádek.... kdo by se tu usadil stejně jako předtím rusští vojáci? Proč nedošlo tedy v roce 1989 také k vpádu cizí armády sem? Protože nejprve bylo nutno odsunout armádu, která by tomu mohla zabránit (to bylo velkolepé gesto velkému bratru, jehož lid nasadil životy k tomu, aby nás v roce 1945 osvobodil... a tak si řekl kdo chce kam...) a pak byla cesta volná... k přípravám... Jiné armády nebylo třeba... "Pozitivním" změnám z pohledu západu přece nebudeme bránit... zajímalo by mě jen, kdo je autorem vypečeného scénáře... :-)).

A tak se ptám jestli je vůbec možné zbavit se této pyramidy vykořisťovatelů tak, že jednoho dne nebude nad Vámi nikdo se vztyčeným ukazováčkem na jedné ruce a s otevřenou dlaní na druhé ruce, čekající na Váš příspěvek pro svůj blahobyt.... ale jen koruny zelených stromů, v jejichž větvích zpívají Vám k Vaší práci ptáčci a dál jen modrá spravedlivá obloha...


[First]-[Back]-[Next]-[Last]-[List]-[Home]

5.1. 2002