Promluvy

O lidské sleposti [Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

A ještě jedna vážná věc, jež uvedena v známost býti má. A to jest záhada ukřižování a zmrtvých vstání.

Nejprve však co kříž znamená. Kříž je jen podobenství. Je to symbol všeho rozlišování a soudů vašich. Neboť to vytváří vás, tím vy žijete, je to váš jedinný život. Jedině tak že rozdělíte svět na sebe a to ostatní můžete prokázat svou existenci. Všechno vaše vědění, ať se podívám na jakýkoliv předmět obnáší jen nekonečné dělení. A dělení je utrpení. Ať je to čeština, matika, hudební výchova, tělocvik, fyzika, chemie... dělení a dělení skutečnosti, protož vše pochází z Ďábla a plodí to jen utrpení. Proto kříž značí prokletí. Je to veškerý soud a vy jste v něm zakletí. Sedíte v neskutečné cele vlastního lpění a zazdili jste se masivními mřížemi strachu. Nechcete ven, do nicoty. Nechcete dojít spasení. A tak vše rozdělujete na dobré a špatné, na lepší a horší, na vyšší a nižší, a tíhnete vždy k jednomu a utíkáte před druhým. A tak bloudíte zakletí v kříži. Nedokážete se zastavit. Stále klesáte a stoupáte, chodíte sem a tam doleva a doprava. To je váš život i smrt. Vaše já však nechce na kříži zemřít, stále utíká k životu a roztáčí příští karmu. Ba dokonce jej začalo uctívat, prosit a k němu se modlit. A vysvěcen jest na svatou relikvii. Bodejť ne, s detonátorem se musí zacházet jako v bavlnce.

Neboť nesrozuměli jste vyznamu co znamená zahnat Ďábla křížem. Žádné dvě skřížená dřeva k tomu nejsou potřeba. Opakuji že kříž je jen symbol, a nic se nedrželo tenkrát v ruce! Nýbrž překonán byl vlastní strach a lpění na svém bytí. Amen pravím vám, že všechno stvořené podléhá strachu z mého Otce. A pokudž smrt stojí na vaší straně, pak všechny démoni, Ďáblové i nemoci utíkají pryč, neboť si jdou hledat jinou oběť která se bojí rovněž smrti a pečlivě se stará o život svůj. Tam u takové osoby se najde spousta démonů a příživníků. Tito lidé jsou sice zdraví, ale jen za jistou prácičku. Jakmile se dopustí zanedbání povinností svých, už se nemoci ozvou... neboť démoni nemocí chtějí být taky zdraví a tak volí třeba vegetariánské oběti. Ale amen pravím vám, když vy a Otec jedno jste pak vás všichni démoni prosí, aby aspoň mohli skočit do stáda vepřů než aby zakusili zmizení v nebytí. Proto se čert bojí kříže stejně jako vy. Ale srozumějte ne kříže dřevěného, ale kříže jež dává a odnímá vám život. Záleží jen na tom jak se použije. Zdali k ukřižování sebe sama nebo k vytváření sebe sama. Pokud se použije správně nebudete se bát ani tisíce démonů, protože démoni mohou jen na ustrašené a tedy existující bytosti.

A cesta ke spasení vede zkrze ukřižování a zničení "já". Proto je třeba zničit veškerý kříž, veškeré rozlišování a tím samořejmě zničíte i sebe. Ale proto že to "já" se bojí kříže jako čert, vyžaduje to veliké sebezapření. Je to velmi trnitá cesta. Úzká brána. Naprosté šílenství. Mnozí vás budou bičovat a nasazovat vám trnové koruny, mnozí ba i rodiče vaši. Protož jakmile začnete jednat správně, začne se množit protivenství. Všichni vás budou tupit a spílat vám, všichni vám budou bránit. A já jsem vám říkal, že nepřišel jsem uvést pokoj na zemi, ale meč. Postavit bratra proti bratu dceru proti matce a syna proti otci. Nespoléhejte tedy na pomoc. Sami si svůj kříž musíte nést a postavit a ukřižovat se na něm. Zemřít ve jménu mém. Ve jménu svobody a Království nebeského. Nikoliv spáchat sebevraždu. Spáchat sebevraždu je jen útěkem, zoufalým útěkem a poslední záchranou ega jak si zajistit budoucí život. Protože vy jste již prohlédli, a tak musí jednat. Je to jeho poslední naděje. A vy stojíte už u brány do království a uděláte takovou zásadní chybu. Zajisté pod vlivem nějakého omámení tedy kouzel a čar Satana.

Důvod proč církev na kříži tak visí je ten, že je to pro ni zdroj živobytí. Neboť ona žije jen z vašeho hříchu. Ztratíte-li se všichni v království mého Otce, ona zemře hlady. Jen lidé vědomé bytosti mohou pracovat a jen vědomé bytosti se dájí oklamat, aby se stali otroky a jiné svou prací živili. A proto politici drželi vždy s církví vykořisťovatelskou hůl společně. Někteří vydali svaté texty a jiní zákony. Ale všechno slouží jen jim. Jen k hromadění jejich zisků. Chtějí po vás peníze a přitom tvrdí že jsou původem hříchů. Že peníze jsou zkažené. A proto pracujte na politiky a pak si od církve kupte odpuštění ze sociální daně. Prima.

Bůh je jen zástěrka, jen jedna strana kříže. Zmizí-li kříž Bůh není potřeba. Zmizí-li kříž zmizí i Ďábel i hřích i vy a zůstane jen království mého otce. Proto ani Bůh nechce aby kříž zmizel :-).

Takže ukřižujte svoje "já". Nechte ho zemřít na kříži. Zrušte všechno rozlišování sjednoťte rozdělené v jedno. Vraťte to vše do bodu nula. To je velmi trnitá cesta a znamená to vzdát se veškerého nabytého vědění. Pak nakonec dojdete k meči. A ten odsekne to poslední vědění. Vědění o vás samotných. Poslední a první myšlenku věnovanou sobě, vědění "já jsem". Takhle vypadá zemření na kříži. A vše se vrátí zpátky do království nebeského. Do stavu Nula, do ne-bytí. Tam je vše večné, protože tam kde nic není ani smrt nebere.

Takže celý příběh o Kristu a jeho ukřižování je jen podobenstvím. Je to smyšlená věc, kde moudrost mudrců a světců byla vložena do příběhu, legendy a tak vznikl největší mýtus tohoto věku. Ikdyž mudrcové zanechali mnoho znamení, 500 let opakovaná lež se stává svatou pravdou. A proto pravím vám, žádná Panna Marie jako taková neexistovala, ani žádný Ježíš Nazaretský neexistoval ani žádné ukřižování tak jak to líčí obrazy a jiné artefakty se nekonalo. Všechno to vzali do rukou pitomci vyhlašujíc se za církev svatou, a tito pitomci páč sami nedosáhli prakticky ničeho jiného než každý čtenář, tedy znalosti knižní, objevili způsob lacinného zisku. Začali kázat o snu a lidé začali snít. Použili Ježíše a celou pohádku o posmrtném životě jako dudlík do úst rebelujícího pracujícího lidu na němž se přiživovali a to do konce ve jménu Božím. A každého kdo objevil pravdu zničili. Husa upálili, husity vyhladili a od té doby byl klid.

Ale nejen křesťané jsou na tom takto. Všichni ti církevňáci, duchovňáci se nechali napálit protože neumějí číst texty. Je to způsobené tím, že se texty pro zasvěcené dostali do rukou těch nevědomých politiků-obchodníků a ustrašených či mlsných duchovních eg. Takže mám pro vás radostnou správu. Ježíš, Kršna, Buddha, Panna Marie, nikdy neexistovali. Pokud existovali, ukažte mi jejich hrob. Zajisté to bude známé místo, plně obložené květinami vyznačené na všech turistických mapách. Takoví slavní lidé a aby se na ně zapomělo? I faraóni mají své mumie a to byli malí světci. Tak? Kde jsou ty hroby? Jaksi nejsou že? Židové si velice potrpí na sledování a zachovávání rodokmene proto je divné, že Josef by byl vyjímka a po smrti Ježíše by se nasnažil zachovat rod. A taky ani jeden z těch úžasných Biblických hrdinů od Adama až po Pavla nemá nikde hrob a nenašel se jedinný Biblický artefakt. A ani se pravý nikdy nenajde. To proto že vy vůbec nic nevíte a kupujete si jen hřích a jen lež. Vaše nevědomost způsobila za mnoho století své. A tak tu běhá po světě miliarda pomatenců duchovních opírající své učení o tyto vratké iluzorní pilíře. Nejmazanější byli křesťané, Ježíš odešel do nebes... což je omyl. Ale je to tak napůl. Dvě evangelia (Marek,Lukáš) se zmiňují na nebevstoupení, ale jiná dvě (Matouš to zamlčel a Jan dokonce odešel s Ježíšem někam jinam) to popírají. Abych to napravil, tak uvádím, že neexistuje žádný buddha, guru, lama, osvícený, svatý či patriarcha, který by si mohl propašovat své tělo do nebe či na onen svět. Nezlobte se tedy na mě, ale jen na svou slepotu. Vy totiž nehledáte, vy si jen hrajete a čtete. Děláte věci jen tak jako na oko.... jako pokrytci. Není divu, že se k vám pravý Duch svatý nezná... možná falešný to jo... ale pravý nikdy, protože vidí do vás jak do sudů. A tak se první fyzická podoba Buddhy mohla objevit až po pětseti letech, vždy nejméně po pětseti letech vznikají ty hnutí a cetky modlářů. Ať už je objektem svatosti kdokoliv... a dnes se tyto staré výtvory modlářské fantazie berou jako fakta!

Správný mistr musí Krista vzkřísit, Buddhu rozpoznat a Kršnu teprve stvořit. Aby to dokázal musí být nejprve velice pozorný, aby je nepřehlédl a pak velice nepozorný aby je dokázal vůbec přehlédnout. Vynaložit veliké úsilí aby dostal to co je vždy zadarmo a vzdal se toho co jej vždy stálo úsilí.

Když se podívám na tu hromadu drahých cetek, na to množství budov postavených v potu tváře vykořisťovaných lidí chce se mi plakat. Ale lidé se nezměnili, stále stavějí paláce svým vykořisťovatelům, sami vyrábějí zbraně proti sobě, nechají se najímat proti svým bližním a stavějí si vězení.

A nyní by mnozí mluvili toto:

Ale protože je věk vodnáře, je na čase, aby počet osvícených rapidně stoupnul a začalo se předávat autentické učení vedoucí k okamžitému spasení, jinak se kolo karmy nikdy nezastaví. Což samozřejmě bude znamenat konec církví, Bohů i politiků a jiných pomatených a pokoutných kejklířů příjmajících poselství ze svých snů. Bude to znamenat návrat svobody ducha a konec lží i pravd. Zůstane jen skutečnost. Bude to tedy znamenat naprostou revoluci a v místech které zabíraly dosud budovy vykořisťovatelů a příživníků se budou svobodně radovat a smát děti a lidé se konečně stanou lidmi. Začnou spolupracovat, skončí se z rozežraností, páč nač jsou někomu milióny v bance, když sám je už syt a jinde hladovějí.

Neboť za 2000 let se tu neudělalo nic jiného, než že se sny modlili ke snu. Samozřejmě marně. Neboť můj Otec je Otcem probuzených, nikoliv snících. A ikdyž ve snu dokážete přenést horu, tady se nehlo ani zrnko písku. Takže probuďte se, budíček už je ráno. Beru vám dudlíky, protože byste měli konečně dospět. A nepřehazovat pořád horký brambor viny mezi Bohem a Ďáblem.

Vemte to do moudrých rukou a vytvořte zákony lidské. Zákony stojící na straně lidí nikoliv zákony pro zajištění vlastního zisku na úkor jiných. Tedy zákony zlodějské. Dokud budou tvořit zákony vaši vykořisťovatelé nikdy se nebudete mít dobře i kdybyste je prosili na kolenou a sepsali tisíce peticí. Dokažte že jste inteligentní a vyspělá společnost a nikoliv banda sobeckých a nenažraných prasat. Co se asi stane když si do zahrady vpustíte divoká prasata? Udělají vám z toho paseku. Ať makáte jak makáte, paseka se zvětšuje protože jste neodstranili příčinu. Vyžeňte prasata ven ze zahrady a během chvíle se dá vše dopořádku a vaše zahrada opět pokvete. Směťte vykořisťování jednou provždy z této planety. Jen lidská rasa trpí vykořisťováním, i oslové a volové jsou daleko před vámi i mravenec vás předčí ve svém společenství. To je ostuda. Co máte v těch hlavách? Seno? Všechna zvířata se na vás dívají z království nebeského jak tady tropíte hlouposti a podřezáváte si větev sami pod sebou.

Vaše sobectví, následná soutěž a konkurence je hlavní překážka k tomu abyste se měli dobře. Hlavní překážka k radostnému a jednoduchému životu. Na co máte školy? Na to abyste se naučili krást a pak rozhazovat? To má být vrchol národní ekonomiky? Kupovat si vlastní práci od cizích? Žádný z vašich předchůdců nechodil do školy a neučil se z knih. Každy zručný řemeslník tvořící HODNOTY prospěšné se vše naučil pouhou praxi a cvikem. A tato praxe a um se dědila od tovaryše na učedníka, z generace na generace se vypilovala na špičku evropy. Proto tvrdím školy nejsou potřeba k životu. Dejte dětem svobodu. Kolik řemesel umíš tolikrát jsi prospěšný a užitečný. Ať si každý vybere dle svého talentu to co ho baví. Jedině tak lze stanout znovu na špici. Negramotní bohatí zabírají jen školy talentovaným. Začněte používat mozek k tomu aby se vám všem žilo lehce, a radostně. Nikoliv jen k tomu jak druhé okrást a na nich vydělat. Pro mě je pekař víc než císař. Pekař mě živí a císař vykořisťuje. Volím řemeslníky a lidi tvořící hodnoty a nikoliv lidi tvořící toaletní papír za 40 tisíc. Až budeme všichni tvořit hodnoty, pak se nebudeme muset tolik dřít a přesto se budeme mít dobře. Schválně mrkněte na [ Manifest Lva ].

Zejména mluvím k mládí, na nějž jste naložili neuvěřitelné požadavky jen aby jste vy staří jen tak nepřišli o korýtko. Jen aby oni na vás museli co nejdéle pracovat. Z vlastních dětí si děláte otroky. Ale oni nejsou tak blbí, jednou jim trpělivost dojde, seknou s vašimi učebnicemi a vy budete namydlení. Neboť inteligentní člověk nechce být jen otrokem.

A poněvadž vím, že starého psa novým kouskům nenaučím, nic se tady nezmění dokud to nevezmou do rukou mladí, čerství, inteligentní lidé, jež ještě nebyli zkažení penězi a jež drží při sobě více než všichni ostatní. V jednotě je síla. Proto mládí spojte se a zažehněte revoluci. Jedině vy to můžete změnit. Kašlu na funkce, kašlu na diplomy a plané sliby. Mě zajímají výsledky. A ty jsou žalostné!!! Zastavte to dřív než budete mít opravdu holé ruce. Chce to mladou krev, trochu to rozhýbat, chce to trochu života a spontánnosti. Neboť má-li být něco svobodné, musí to mít možnost spontánnosti. Přírodě stejně nemůžete poroučet. Ustupte nám z cesty. My sami si vybudujem svůj zítřek. Vy už máte svoje zajištěné, tak odejděte! Nemůžete žít na úkor mládí, které nemá kde bydlet a nemá jinou možnost než se vám doživotně upsat a zadlužit jako poslední otrok.

Zničte všechny politiky a vládce a tím zmizí i poddaní. Vše je všech. Nikdo nesmí žít na úkor druhých. My požadujem spravedlnost. Všechny bytosti jsou si rovny. Vraťte nám naši zem dřív než ji prodáte. Již vzhůru psanci této zémě, již vzhůru všichni jež hlad znět, teď duní PRÁVO v jícnu temně, dejte se na pochod... to je síla, to je zítřka lidský rod. To bude ještě aktuální. A pokud ne tak budete plakat... kde domov můj... kde domov můj... a dál jen smetiště.

A vy duchovňáci

Osvoboďte se. Vše je tak jak je. Ponechte to tak a stane se zázrak. Aniž byste prstem hnuli, vše se vrátí do skvělého normálu. Přestaňte násilím měnit svět, jinak jste jako děti bořící si navzájem bábovičky. Měli byste už konečně dospět.

Přestaňte soudit a hledat, uvolněte se, staňte se konečně přítelem sebe sama, nerozdělujte se nebojujte sami ze sebou. Zničte všechny mistry, a tím zmizí i žáci. Zničte všechno vědění a do 150 let tu bude všechno v nirváně.

Určitě se ptáte, co je na tom špatně...

Všechno, je to řeč pekelná pramenící z nesvobody. Ikdyž by se mnohým líbila, nevede ke skutečné svobodě. A proto uvádím na pravou míru tyto věci abyste se nenechali nikým zlákat.

Není žádný věk vodnáře, není žádný osvícený, není žádná karma ani její kolo které by se mohlo roztáčet. Je snad někdo kdo by nebyl zkažen tímto svinstvem? Dřív než vytvoříte nějaký zákon, hledejte nejprve království nebeské. Neboť jen nesvobodní lidé tvoří zákony. Nenapravujte svět, nevylepšujte svět, nezachraňujte svět, protože s tím je spojeno vaše lpění, které chcete prosadit. Mluvíte z nespokojensti, z vnitřního pekla. Ti jež jsou v království nebeském, jsou vymaněni ze všech zákonů. Jen ubožáci si dělají život zde šťastným. Bojují za nějaké své lepší zítřejší bytí vezdejší. Ti nikdy nevejdou do království nebeského.

Obyčejná Nula


[Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

23.03.2003