Promluvy

O modlitbě a hříchu [Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

Amen pravím vám, je jen jediný hřích a tím jste vy. Vaše bytí, vaše já je prvotním hříchem a vše co se od něj odvíjí je hříšné. Protož pravím vám, modlíte-li se pácháte hřích. Neboť tam kde je modlící je i hřích. Tam kde je nemocný je i nemoc. Kterakž může zdraví na vás sestoupit, když pro nemoc svou se modlíte a pro její zachování prosíte? Protož nepřišel jsem ke zdravým, ale k nemocným. Hříšníky a všechny konající přišel jsem spasit. Protož pokáni čiňte neb přiblížilo se království nebeské.

Proto vězte, že všichni ti jež zachovávají svůj kříž, všichni ti jež jej sebou nosí, vyzdvihují jej, klanějí se a slouží jemu jsou označeni pečetí pekelnou a musí trpět soud.

A povězte mi lidé z jakých domů šíří se to učení o hříchu? Zdaliž nejsou tyto domy označeny stejnou pečetí? A zdaliž farizeové zdejší sami nepojídali v skrytu po mnoho let nejprve zakázané ovoce vědění. A co se vám zdá, učení zdejších farizeů odkud pochází? Zdaliž ze stromu vědění knižního nabo z Ducha svatého? Protož pravím vám, zde je učení z Ducha svatého, zde je učení pravé, jenom zde je pramen i voda života věčného. Ale rozuměj, zde není u mne ani u tebe. Zde, zde, tady a tedy všude a přitom nikde. A proto kdo má uši k slyšení slyš. Amen pravím vám, že všichni ti jež sebou nosí kříž svůj jsou služebníci Belzebubovi, neboť každý kdož má účast v království nebeském s radostí poslal svůj kříž ke všem čertům.

A opět co se vám zdá služebník kteréhož pána učení své i odpustků za desátky prodává? Zdaliž služebník jež přichází ve jménu Belzebuba, nebo služebník přicházející ve jménu Božím? Je snad Bůh farizeův uplatitelný a smlouvavý? A já snad učil jsem vás za poplatky? Protož v pravdě kupujete si jen hříchy své. Neboť slova kázaní mých zajisté jsou sladká v ústech farizeů, avšak v tlustém žaludku a naditých měšcích jejich promění se v hořkost palčivou. A tak zlehčili přikázání mých pro ustanovení svá. Sami sebe povýšili na služebníky Boží, sami sebe zvolili, a za služby vyjímku ze zákonů si udělili. Protož káží ale sami se tím neřídí. Proto zachovávejte to co vám říkají ale podle nich se neřiďte. Neboť zajisté jsou plná břicha jejich a pokladnice praskají. Amen pravím vám, kdybyste byť jednoho puntíku z přikázání mých ostříhali, farizeové a zákonníci by zchudli až na kost.

Kam jste dali rozum, že 2000 let kupujete si lži. Platíte a platíte a přesto se utrpení spíše množí. Neboť abyste mohli platit, musíte klesnout nejprve do pekla. Musíte se stát kupující, prodávajícím nebo vydělávajícím. Musíte se sami poznačit pečetí peklenou, a zaprodat svou duši ďáblu.

Ikdyž vidíte na zemi jen jeden peníz drobný, ohýbáte svůj hřbet radujíc se. Prý štěstí toto jest. Ó jak hluboko klesla cena vaše.

Co se vám zdá, jsou peníze z dílny Boží nebo z dílny Ďáblovy? Rostou snad peníze na stromech? Jsou peníze zdarma? Amen pravím vám že každý služebník béře mzdy svého pána. A zdaliž Bůh rozhazuje mzdy své v penězích? A ptáky nebeské a kvítí polní aniž by pracovali kdo živí a odívá zdarma je? Kterýž pán je tedy šlechetnější? A protož pravím vám nemůžete sloužit dvěma pánům. Nemůžete sloužit Bohu a mamonu.

Vězte tedy že všechno jež pořízeno za peníze jest, vše co vykoupeno krví a potem bývá je z dílny Ďáblovy. Žádné takové věci pravé štěstí nepřinesou. Neboť tyto věci smrdí hříchem a sírou jako všechny čáry pekelné. Než se nadáte už se kazí, nebo kradou.

A povězte mi, odkud peníz máte? Zdaliž se dá získat jinak než zkrze hřích, pot a lopocení? A není-liž zisk tvůj jen ztrátou ostatních. Není-liž v měšci tvém jen utrpení bratrů tvých? Cožpak neokrádáte se tady navzájem? Nejste vy tovaryši a učedníci zlodějští? Protož pravím vám, vaše mzda z Ďábla jest a není pravá. Nikdy nepřinese ani kapku štěstí, neboť v jejím stínu kráčí strast. A opět pohleďte na kvítí polní jak kvete a na ptáky nebeské jak zpívají z radosti. A odkud pak ta radost je? Zdaliž ji museli koupit v potu práce své nebo za peníze?

Protož sami sobě osvědčujte jaký je váš hospodář. Amen pravím vám hledejte nejprve Království nebeské a vše vám bude zdarma přidáno. Neboť ve skromnosti a spokojenosti ukrývá se pravé bohatství. Bohatství jež ani zloděj nemůže sobě odnésti.

Co je vám platno že získali byste celý svět když zaprodáte duši svou, aneb čím se pak chcete vykoupit u posledního soudu z hříchů svých? A kdo z vás dokáže si odsud ponechat a odnést byť jediné zrnko prachu na onen svět? Protož neskládejte sobě poklady tu na zemi kde se kazí a kde se kradou. Nestarejte se o svůj život, co byste jedli a čím byste se odívali, neboť toho všeho pohané hledají. Pracujte o pokrm života večného sstupujícího z nebes, rozmožujte poklad svůj v nebi, kdež se ani nekazí ani nekrade.

Vězte že zde vám nikdy nic nepatřilo, nepatří ani patřit nebude. Všechno vaše bohatství a vlastnictví je jen mámením, kvůliž němu zaprodáváte duši Ďáblu. Otevřte očí svých, nebuďte jak můry slepé jež Belzebub lapá do sítí svých.

Království nebeské je jako vzácná perla. A každý kdo ji jen spatřil byť by měl již perel plné truhlice, jde a všechno to prodává jen aby ji získal. Všechno rozdává, všechno opouští jen pro tu perlu jedinou. Neboť v království nebeském všechno jest dokonalé. Ikdyž zaděláte těsta na tisíc chlebů zkysne dokonale všechno. Zde se vše daří aniž byste museli speciálně pro to něco činiti a nebo se nezdaru obávati. Zde již nejsou žádné strachy a žádné starosti. Tak je všechno dokonalé v tomto Království mého Otce. Vaše dokonalost zdejší je ve srovnání s tím jen směšnou napodobeninou, špínou a prachem v očích, neboť vteřinu za vteřinou o ni musíte stále usilovat a pečovat jinak se zkazí. V Království nebeském je vše tak jak je již dokonalé a věčné. Nic se zkazit nemůže.

Protož pojďte vy všichni jež pracujete a obtíženi jste a já vám ulehčím. Spočinutí vaším duším dám, neboť zajisté jho mé jest rozkošné a břímě lehké a radostné.

Cožpak nepoložil jsem duše své za vznik smlouvy nové a vykoupení hříchů vašich? Proč se tedy staráte o možné hříchy své. Amen pravím vám, že v pravdě vy jste soudcové svoji jež nad sebou vynášíte soud. Vy jste ta kniha hříchů, vy jste i zapisovatelem i zápisníkem i čtenářem i soudcem i obviněným. Až zmizíte vy, zmizí i celá vaše karma a všechno budou skutky mého Otce. Jinak vězte že i všechny vaše vlasy nakonec sečteny budou.

Povězte mi lidé za co se modlíte. Zdaliž to není za zachování hříchu svých? Za svůj lepší život? Za zachování a pokračování tohoto svinstva jež nazýváte darem nejvyšším? Otec lži, Belzebub prohlašující se v Bibli za vašeho Hospodina se ukryl před mým Otcem. Vyrval vás z jeho lůna a skryl se ve vás. Rozdělil se na mnoho dílů. Aby unikl mému Otci. Můj Otec je totiž nejmocnější ze všech. Je to počátek a konec všeho. Váš Hospodin a Belzebub vytvořil tento váš svět jen pro sebe aby se v něm ukryl. Udělal si svůj strom života z vás. On vytvořil tuto iluzi. On vás tvoří, on vám dává vědění a uchvacuje vaše těla i duše, on z vás dělá svého sluhu a oběť. Neboť vaše duše je on sám. Tím že odhazuje převleky a reinkarnuje se dosahuje domění, že může žít věčně. Proto vaše smrt je jen mámením, resetem, zrodíte se v zapomění. Nikdy neuniknete z tohoto kola utrpení. A víte proč tak musí být? Protože kdyby jste si vzpoměli na všechno co vám váš Otec lži udělal, na všechny ty plané sliby o ráji. A kdyby jste si vzpoměli na ty milióny bídných životů, plivli byste mu do tváře hned. Proto pravím vám nepečujte o svůj život, nestarejte se o zítřejší den, neboť toho všeho pohané hledají. A každý kdo by opustil bratry a sestry pro jméno mé tisíkrát více vezme a život věčný dědičně obdrží. Vy však dáváte přednost jen pár zbídačeným letům a snům o stejně pomíjivém a trapném zítřku. Amen pravím vám, že ten kdo věří ve mne, zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne nikdy neokusí více smrti. Jdi a prodej statek svůj! Neschovávej si poklady tu na zemi, nebo v ráji, neboť to je vše pomíjející a jednou to vše pomine i s tebou. Hledej nejprve Království nebeské. V milující náruči mého Otce, ze které jsi byl vyrván, neboť on je nejmocnějším spasitelem všeho.

Říkáte já vidím, já slyším, já konám dobro, já hřeším. Amen pravím vám kde jest "já" tam je i hřích a všechny skutky jsou zlé. Neboť tam kde jest "já" jsou i zlá myšlení a strach. A jednáte-li z popudu strachu nebo žádostivosti, šíříte kolem sebe jen peklo. Vězte že zlý strom nemůžeť nést nikdy dobré ovoce. Ale tam kdež bylo toto "já" položeno na svůj kříž, aby zahynulo a vrátilo se k mému Otci z nějž se oddělilo, tam jsou pak všechny skutky skutky mého Otce. Jsou to skutky bez vás, skutky mrtvých dá se říct. A kterakž může být mrtvý souzen?

Proto pravím vám vy modlíte se ve jménu Satana. Modlíte se za svůj zisk, za zachování sebe sama, za prospěch, úspěch a lepší či zdravější život. A opět pravím vám modlíte se k Otci lži, neboť jen ten může dávat takové pomíjivé dary. Modlíte se ve snu. Kterakž by vás mohl slyšet Otec můj? Otec můj vám dá vše co potřebujete dřív než o to požádáte. Avšak jen vaše nespokojenost množí modlitby vaše. K čemu jsou vám dary jež se kazí? Proč prosíte jen o smetí dočasné? Zajísté ví Otec můj, požadujete-li bohatství, musí uvalit na jiné chudobu, zajisté ví Otec můj požadujete-li dobré pro sebe musí uvalit zlé na jiné, zajísté ví Otec můj požadujete-li něco pro sebe musí to vzít ostatním. A protož opět pravím vám, že modlíte se ve jménu Satana. A jaká je vaše odměna? Zdaliž to jen pozlátko slepých, mámení dočasné. Zdaliž to nejsou jen čáry pekelné? Amen pravím vám že dary mého Otce jsou večné a nikdy se nekazí. Nepodléhají ani času ani rozpadu ani smrti. Jsou dokonalé tak jakož i Otec můj dokonalý jest. Proto sami sobě osvědčujte kdo je váš Pán a čí synové jste. Hledejte nejprve království nebeské.

A taktéž slyšte slovo nové.

Dáváte-li almužny, pácháte hřích. Neboť co vás vede zachovávati tento bídný život? Žebrák už už jest blízko mému Otci a vy svodíte jej na zcestí pekelné. K čemu je život v tomto světě? Proč tak činíte? Kdo vám řekl, že almužny jsou dobré. Jaký prospěch z toho očekáváte? Že hned zítra zase uvídíte hladové a trpící? Jaká má být vaše odměna když stavíte si schody do nebe z utrpení druhých? Amen pravím vám, že bohatý nesnadno vejde v království nebeské. A jen bohatí dávají almužny neboť žere je svědomí, protože berou po tuctech nyní vracejí po drobcích. Uvědomte si že vám tu nic nepatří, rozdáváte jen z toho co jste nakradli. A vy se pyšníte tím že rozdáváte z cizího? Kdo je ten kdo dává a kdo je ten kdo bere? Není-liž to vše hra Belzebubova aby utrpení bylo zachováno i na zítřejší den? Proto ti, jež Belzebubovi slouží vládnou jeho prostředky. Nikdo z těch farizeů, zákonníků a obchodníků vám neřekne. Jdi a prodej statek svůj, nepečuj o to co bys jedl a co bys pil. Ale oni zlehčili přikázání mého Otce pro ustanovení svá. A říkájí vám. O život svůj pečujte, rozmnožujte statek svůj a pracujte na nás. Kdo platí výrobu zbraní? Kdo platí teroristům? Kdo platí svým utlačovatelům? Proto vězte že svým snažení a svým placením si dnes vyrábíte a následně kupujete jen svou zítřejší bídu.

Neděkujte abyste nemuseli prosit. Neboť ten kdo děkuje páchá na sobě hřích. A není-liž dík jen semínkem další prosby nespokojených. Jak můžete děkovat, když nevíte sami co dobré jest? Jak můžete děkovat zlému člověku za zlé dary? Vy pokrytci, ten kdo vám dává zlé dary nazýváte dobrým a ten, který vám zlé dary odnímá nazýváte zlým, loupežníkem a vrahem! Amen pravím vám, že všechny dary jež vytvořil Otec lži jsou dary Belzebubovy. Ať je to život, nebo jakékoliv jiné čáry. Jak poznáte dary Belzebuba? Všechny se kazí. Ani štěstí ani láska ani peníze ani Bůh nejsou věčné. Vše je závislé na vás a vy nejste věční. Proč neprosíte mého Otce o chléb života věčného? A raději se spokojujete s kamením a hady. Můj Otec nabízí chléb života věčného. Amen pravím vám i vaši otcové jedli chléb pocházející z nebes a umřeli. Neboť vše co vytvořil Hospodin váš, Belzebub přivodí na svět jen trápení a nemůžeť se rovnat ani nejmenšímu daru mého Otce. Jen hříšník prosí a jen hříšník děkuje. Jen loupežník pod pohrůžkou vymáhá.

Neodpouštějte abyste nehřešili. Neboť ten kdo odpouští hřeší. Jen hříšník může odpouštět. Jen hříšník zná hřích, jen hříšník hřích tvoří, nachází, o něm káže, jiné poskvrňuje a sebe očišťuje. Neboť v pravdě není co odpustit ani za co trestat. Protož ani já jsem nepřišel na tento svět abych jej soudil, anobrž abych jej spasil. Nehrajte si tedy na dobré neboť jen jeden jediný dobrý jest. Váš Otec v nebesích. Jen smrt je dobrá. Vše ostatní je dílo Satana. A jelikož každý služebník je hoden mzdy svého pána sami sobě osvědčujte komu sloužíte a jaká jest vaše mzda. Jen pytel nářků slz a utrpení. To je váš život a mzda vašeho pána. Neboť vy všichni jste již byli vyvržení do těchto temností zevnitřních. Jedině tam je život možný. Byli jste vyrvání násilím z lůna mého Otce jen abyste sloužili vládci temnot. Až navrátíte se zpět k mému Otci již více neokusíte smrti.

Nepostěte se a ujdete zlému. Neboť v jakém jménu se vy postíte? Postíte se ve jménu, zisku a prospěchu. Ve jménu zdraví, energie, slávy, ve jménu schopností, ve jménu svého bytí. Postíte se ve jménu Belzebuba. Proto nikdo kdo se postil byť 40 dní nedosahuje osvobození. Váš půst je jen hrou vypočítavou. Hrou ve jménu kupení a shromažďování. Ale nikdo se nedokáže vzdát zisku a postit se ve jménu mého Otce. Nikdo se nedokáže postit tak, že by se zřekl světa i života. Že by chtěl vynést na světlo duši svou aby ji spatřil. Aby spatřil to símě nenasytného ďábelství. Aby poznal vlastní ego. Nikdo nechce rozmlouvat se svou smrtí.

A nemyslete si že bude líp když budete vašeho Boha prositi a jemu se modliti. Amen pravím vám, že jen jednou za milión životů můžete být bohatí. Protož ti co jsou dnes bohatí jaká je čeká odměna? Budou 999999 životů žít ve velkém utrpení. A protož jdi a rozdej statek svůj, vezmi svůj kříž a následuj mne dokud je čas. Neboť já jdu tam kam vy nemůžete. Jdu ke svému Otci před kterým vy utíkáte. Ještě maličko jsem s vámi. A nevyužijete-li příležitosti dnes, zrodíte se v zapomění. Utrpení vždy kolem sebe míti budete, ale mne už více neuzříte. Proto vězte že žije-li se vám blaze, čeká vás nejméně 999999 životů v utrpení. Nemarněte čas. I když vím že v této zemi se najde jen velmi málo lidí, možná že by se dali na prstech jedné ruky spočítat. A proto svolávám ty nevyvolené, ty poslední, neboť pramen života večného je zde a je zdarma. A pamatujte mnohým již svítá, a víte co brzy udělá Otec lži? Všechno zničí. Zničí celý tento svět a postaví si nový, s novým zapoměním a novými nevědomými bytostmi. Vše začne nanovo. Neztrácejte tedy čas. Ale vy stále hledáte svůj zisk, prospěch, štěstí a blahobyt ať už tady nebo v nebi, místo života věčného. Až začnete hledat konec utrpení, až začnete hledat vysvobození se z inkarnace, až začnete hledat spravedlnost, pak se posunete blíž k mému Otci. Zatím všichni od něj jen utíkáte.

Obyčejná Nula

No a pak 16.12 2003 mi ještě přišlo toto pokračování... (převzato z www.oslikuv.net/skola)

Vždy když projdu nějakou frustrující etapou nějakým velkým trápením, regresí či katarzí... objeví se na chvíli jasný vhled. A tak se ve mě opět vzkřísil můj Mesiášský syndrom tak jak se projevoval poprvé na www.oslikuv.net/mesias. Nevím jestli to jsou nějaké prostupy, ale neslyším žádné hlasy jen své myšlenky. Nejsem v žádném tranzu... spíš mám nadšení archeologa...

Proto to co jsem zaznamenal nevím odkud pochází, ale viděl jsem že všechno v tomto vesmíru pochází ze mne.

Zde přináším pro vás jistě šokující objevy. Možná vám nebudou dávat smysl... pro vaši mysl... ale na jisté úrovni jsou pravdivé.

Takže slyšte... evangelium pokračuje :-) je stále živé :o)

I promluviv k zástupu před moderní synagogou... poukázaje na farizeje.

Kdo se mi klaní, ten mě podvádí. Kdo mě prosí, ten mě nepříjmá. Kdo mi zpívá chvalozpěvy, ten mě nenávidí.

Znám učení zdejších farizeů a proto slyšte jak se věci mají. Neboť překroutili jste si všechno pro záměry své... a tak staré již není živé aktuální... malomocenství zmutovalo... přizpůsobilo se a starý lék není již tak účinný.

Kdo dává, rovná se tomu který krade, neboť krást či dávat může jen zloděj.

Kdo se modlí, rovná se tomu který hřeší, neboť hřešiti či modliti se může pouze Ďábel.

Kdo se postí, rovná se tomu který se přežírá, neboť přežírati či postiti se může jen nenasyta.

Kdo se zříká, rovná se tomu který dychtí, neboť dychtiti či zřeknouti se může jen pijavice veliká.

Kdo miluje, rovná se tomu který nenávidí, neboť nenávidět či milovat může pouze zlý.

Kdo odpouští, rovná se tomu který se mstí, neboť mstít či odpouštět může jen uštknutý.

Kdo hledá, rovná se tomu který zahazuje, neboť zahazovat či hledat může jen lakomec.

Kdo učí, rovná se tomu který poskvrňuje, neboť poskvrňovati či učiti může jen lhář a věděti může jen had... a tak stávají se z pacholátek zdejších hríšníci a vyděděnci království.

Kdo vede, rovná se tomu který svádí, neboť svésti či vésti vás může pouze slepý.

A nakonec... kdo mluví ten mlčí, neboť mluvit může pouze němý.


A opět nebyl pochopen... dav šokovaných spílal jemu... a pokoušel jej...

Dej nám znamení prokaž nám kdo jsi... a budeme tě následovati

A tehdy promluviv :

Promluvím a ztratíte duši... zmlknu a propadnete hned soudu.

A pak odešel tam odkud přišel...

No a máte to :-). Docela mě napadlo... pěkně to vytříbit zestručnit ze všech těch textů co jsem z toho zdroje zveřejnil vybrat jen to čisté a pěkně to vytisknout aby byl taky trochu poprask. Možná by se pak i náhodou našly někde zakopané texty které to popisují podobně :-). Ale nechce se mi. Je to moc práce a já nemám potřebu. I tato škola je moc až moc vykecávací... možná ji trochu překopu.

Slepý Osel


[Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

23.03.2003