Promluvy

O míru a o válce [Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

Povězte mí lidé, k čemu je vám mír v tomto světě, když stále vnitřně rozděleni jste a uvnitř sebe samých válku zachováváte již tisíce let? Amen pravím vám, že jen jedna válka v pravdě jest. A tou válkou jste vy sami. Vy sami, vaše bytí je tou nejukrutnější válkou. A válka plodí jen další válku, neboť tam kde je bytí je i strach. A strach vládne zbraním. Vymýšlí je a pozvedá je. Je to strach o své bytí. A vaše bytí je jedinný a prvotní hřích. To že jste, je jedinný hřích a všichni zemřete v tomto svém hříchu. V pravdě, už jste všichni věčně mrtví. A protož nechť mrtví pochovávají mrtvé, ale ti jež hledají Království nebeské vzkříšeni budou k životu věčnému.

Proto pravím vám, že váš život je rouháním, váše bytí je jedinný hřích. Je to vyčerpávající boj ustrašených. Každá taková bytost vědomá si sebe sama musí trpěti pekelným ohněm. Každá taková bytost musí trpěti soud za svůj hřích. Neboť vy utíkáte od mého Otce, bojujete proti němu, klaníte se Otci lži a modlíte se o zachování svého utrpení, modlíte se za svůj zisk a za svůj zítřek. Jen ve jménu lpění a strachu množíte skutky a modlitby své. Všichni jste jen pokrytci a žebráci. Nikdy nenaleznete klidu a míru, nikdy takto nevejdete do Království nebeského. Neboť zlehčili jste přikázání mých pro ustanovení svá. Nepravil jsem vám abyste nepečovali o život svůj a nestarali se o zítřejší den, abyste nepracovali pro pro oděv, peníz a pokrm zítřejší, nýbrž abyste pracovali nejdříve o pokrm života věčného a Království nebeského hledali? Proč množíte modlitby své k Otci lži. Amen pravím vám vaši otcové manu, chléb nebeský jedli a zemřeli. Nikdo z vás nedokáže zapřít sám sebe a následovat mne, ale každý žebrá a prosí jen o záchranu svou. Jaká má být vaše odměna? Pytel nářků a skřípění zůbu, hadové místo ryb a kamení místo chlebů, tento ubohý život! Dočasný a plný trápení. Tyto temnosti zevnitřní jsou vám odměnou za kterou se modlíte. To jest dar knížete pekel za to že mu věrně sloužíte. On uchvacuje vaše těla i duše a skrývá se před mým Otcem ve vás. Vy jste pro něj strom života oběť k ukojení jeho tužeb.

Proto pravím vám, že váš mír znamená jen méně válek. Nikdo z vás nezná mír nevinných. Neboť všichni jste se dopustili hříchu a pojedli jste ze stromu vědění. Rozdělili jste věci na dobré a zlé. K dobrým tíhnete, jimi se obklopujete a k nim cítíte lásku. To na nich lpíte, to za ně bojujete. Kvůli nim zaprodáváte duši ďáblu. A zlé věci zatracujete, nenávidíte je utíkáte od nich a přitom vás nikdo nehoní. Sami jste si postavili své kolo utrpení. A nedokážete přestat. Neboť vám to dává bytí. Protože vy sami jste jedno velké rozdělení. Vy sami abyste byli, jste museli odejít z edenu, opustit mého Otce a od něj se oddělit. Neustále bojujete proti Království nebeskému. Protože jedinou překážkou na cestě k němu jste vy sami. Proto nikdo nedokáže zapřít sám sebe, protože by přišel o vědění o svém bytí. Musel by projít očistnou bránou velké smrti. A to je trnitá cesta a velký meč, jež hlídá zahradu rajskou. Proto všichni uznáváte pokrok a utíkáte pryč, vpřed. Ale já vám pravím, dokud se neobrátíte a nevrátíte zpět ke zdroji, pokud opět nebudete jako pacholátka, pokud neodložíte své vědění, nikdy nevejdete do Království nebeského. Blahoslavení jsou chudí duchem, neboť jim patří Království nebeské. Království nebytí, království večné smrti. Tam není strachu ani utrpení ani života ani smrti a andělé mého Otce budou sloužiti vám.

Vy však nechcete a proto musíte trpět. Sami nad sebou vynášíte soud. Soudíte a rozdělujete svět, protože tím vytváříte své "já". Ale ani to vám nestačí. Zakládáte ústavy hada edenského, kde nutíte násilím a zákonem ratolesti své pojídati ze zakázaného stromu, dokudž z nich nevyrobíte trpíci bytosti. Mučíte je, trýzníte je, šikanujete je a předěláváte k obrazům svým jen aby símě satanovo bylo přijato. A jakmile uzříte první slzu v očích jejich pak radujete se neboť dílo zkázy bylo dokonáno. A já vím proč tak činíte. Neboť je za vším jen sobecký strach o své bytí. Až vy budete staří kdo vás bude živit a na vás pracovat? Jen vědomá bytost může být otrokem jež vám bude sloužiti. Kvůli svému strachu zaprodáte duši dětí svých ďáblu. Jaká má být vaše odměna? Protož lépe by vám bylo kdyby na vaše hrdlo věšen byl žernov osličí a pohrouženi byste byli do hlubokosti mořské, neboť vaše děti soudcové vaši budou a každý z vás vydadí v soudný den počet ran dle skutků svých.

Všechno vaše trápení je spojeno s věděním. A kdož vám dal vědění? Odkud víte co je mír a co válka, že se tak musíte strachovat? Pohleďte na zvířata a na ptáky nebeské. Ať je mír nebo válka jejich projevy se nijak neliší. Pohleďte na stromy a květiny. Plodí a kvetou bez ohledu na to zda-li je válka nebo mír. A v posledku pohleďte na pacholátka vaše, od nich se učte míru, neboť oni dlí v Království mého Otce. Jediní kdo tady tropí paniku, trpí, křičí jste vy coby pojídači zakázaného ovoce. Neboť vy nejste svobodní a jen nesvobodný člověk kříčí já chci mír, jen nesvobodný člověk vyrábí zbraně a pozvedá zbraně proti bratru svému. Neboť jste jen otroci vlastního strachu ve službách Belzebubových.

Protož amen pravím vám, ať křičíte mír nebo válka, pácháte stejný hřích. Příčina proč tak činíte je vždy stejná. Chcete být i zítra. Chcete ikdyž to znamená spustošenou zemi a milióny mrtvých. Chcete ikdyž to znamená smrt vašich dětí, jež vyslali jste do války. A z této základní žádostivosti vyplývají vaše skutky. A jestliže konáte skutky pod vlivem žádostivosti, roztáčíte kolo karmického znovuzrozování. Velice mnoho energie vynákládáte na to aby byl život zachován. Jednou vám však ta energie dojde, protože existence byla násilím vytvořena a slábne. Vše spěje k zániku, rozkladu a smrti. Čím více se budete snažit tím více to urychlíte.

A příjde doba, kdy matky budou dětí svých mordovati a kdy děti velké budou mordovati rodičů svých. Neboť každý hladový krk bude naobtíž. A tehdy šelmy dravé ukáží se ve své celé kráse. Neboť v době poslední musí být mnoho utrpení, aby nasbíralo se mnoho energie z vašich žádostí po novém světě. A z této energie se pak vytvoří nový svět a tento bude zničen i se všemi sútrami a svatými texty. Vše začne nanovo v uplném zapomění. Lidé se už brzy dovtípí pravdy a proto Otec lži musí vše zničit a uvést v zapomění aby pak v novém světě mohl nanovo páchat hříchy své na svých obětech. Tak budou odměnění všichni ti jež mu sloužili. Zatímco ti jež hledali Království nebeské již neokusí více smrti.

Protož učte se podobenství tomuto. Když šelmy oběť štvou tak spolupracují. Jakmile oběť padne k zemi, začnou se mezi sebou rvát o kořist. A oběť již nemá mnoho sil. A mnohé menší šelmy si myslí že dělba bude spravedlivá. Amen pravím vám, že bratr nebude znát bratra a všichni se mordovati budou, neboť zvítězí jen ti nejzákeřnější a nejpodlejší. Zvítězí jen ti, v jejichž očích největší bude strach. Ale nebude jim to nic platné, neboť zaslepeni strachem neuvážlivě spořádají všechny zdroje na posezení. Tak jako rozzuřený panovník vybije všechny své poddané, aby se s nikým nemusel dělit... kdo jej pak nasytí? Protož pravím vám budoucnost patří ustrašencům a bídné budou dny poslední jejich.

A co se vám zdá kdo je nejméně vinen, zdaliž ten kdo zbraně vymýšlí, nebo ten kdo je vyrábí, nebo ten kdo vydává rozkazy a nebo ten kdo je plní a zbraněmi vraždí? Amen pravím vám, že ten kdo vydává rozkazy. Neboť každý bude souzen dle skutků svých. A ruce velitelů a politiků čisté od krve jsou. Protože vědci, vojáci a jiní přisluhovači dejte se na pokání. Aneb kolik zbraní vymyslí, vyrobí, unese a použije velitel sám? A zdaliž není jednodušší zastavit jednoho člověka než armádu ozbrojených a hloupých otroků?

A vy lidé sami sobě osvědčujte čemu sloužili jste. Kdo to platí, a kdo v posledku vyrábí? Neboť vy to vše chcete a schvalujete. Sami jste si zvolili svůj osud, neboť nehledáte Království nebeské, nýbrž sloužíte zítřkům svým.

PS: A pamatujte na pravidlo schválnosti vytahování z nuly? Pak vězte že čím více voláte po míru, tim více vytahujete válku. Protože mír může přijít jen po válce. Jinak byste se z něj neradovali. A bude to velká šou na to klidně můžete vzít jed. Neboť vy jste roztočili toto kolo karmy svým každodenním životem. A následky se dostaví, neboť příčina byla již uskutečněna. Nebudu vás tu děsit, nebudu vám tu říkat jak se to vyvrbí. Nechte se překvapit. Všechno co jsem předpověděl se vyplní. Neboť klubko příčin a následků bylo rozmotáno a psal jsem o tom již před rokem... marně... prostě to nejde zvrátit. Čím více se budete snažit tím rychleji to příjde.

Otázka: Proč není ve světě mír?

Odpověď: Protože člověk, který říká "Já chci mír" je tím nejukrutnějším válečníkem. Lidský mír... to je jen přestávka mezi dvěma válkami. Vojáci jsou unavení, potřebují si odpočinout, načerpat energii a pak je tu další konflikt. Je to jen trik... když už nemáte sílu bojovat, uzavřete raději prozatímní mír. Je to skvělá taktika... a co je na tom nejlepší... ten kdo příjde s návrhem míru, ikdyby byl sám vyzyvatelem, sklidí přízeň světa. Velkolepé. Lidé neumírají ve jménu války, ale ve jménu míru! Zbraně se nevyrábějí kvůli útoku ale kvůli obraně... Zbraně se vyrábějí jen kvůli míru!!!! Lpění na míru hýbe zbraněmi hromadného ničení. Ten který nelpí nemá nikdy strach a nepotřebuje mít tudíž žádnou zbraň. Stát který nemá zbraně nemůže být napaden, protože není důvod k jeho napadení... bez zbraní není pro nikoho nebezpečný, nikoho neohrožuje. Jak může stát bez zbraní narušit mír? Ale svět je plný ustrašenců... a strach je menší, když máte v ruce zbraň. Tak snadno poznáte nejzbabělejší stát na světě. Potřebuje totiž ty nejničivější zbraně. Jen tehdy může jeho vláda klidně v noci spát :-). Nemůžete propagovat ve světě mír se zbraní v ruce!!!! Stát který chce propagovat mír, jde příkladem. Duchovně vyspělý stát, zničí nejprve své zbraně, chce-li hovořit o míru. Jinak je to absurdní komedie strachu typu... složte první vy a pak složíme i my. Z toho už číhá lest. Každému to dojde, že to není myšleno vážně, a proto nikdo nechce zbraně složit. Ale když dokážete jako první odhodit zbraň aniž by vás kdo vyzval... to je gesto, které nemůže být zpochybněno ani přehlédnuto. Pamatujte si, že nikdy nedosáhnete bojem toho zač jste bojovali. Nikdo nechce válčit ale každý chce bojovat za mír. Směšné. Směšná je i vojenská přísaha... bránit světový mír. Každý kdo toto odpřisáhne... by měl jako první věc, kterou udělá zahodit zbraň i uniformu!!! Jinak se upsal sloužit jako loutka v rukách ustrašených zbabělců, kteří neváhají investovat značné částky, aby si ho koupili. A kdyby to udělali všichni vojáci, jak by pak mohla začít nějaká válka? Tajemstvím je, že armáda nebyla stvořena jako nástroj pro odvracení útoků zvenčí... ikdyž tento názor je velice propagován. A už vůbec ne pro ochranu obyčejných lidí. Nevěříte? Zaútočte na parlament a přesvědčete se sami, koho má za úkol armáda chránit :-). Blahobyt lidí to rozhodně není...

Obyčejná Nula


[Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Otázky] - [Úvod] - [Tisk]

22.03.2003