Stránka otázek

Odpovědi [Zpět] - [Promluvy] - [Tisk]

Otázka: Kdo jsi, že soudíš lidskou víru? Veškeré zlo na celé planetě je vždy o moci, o penězích a lidské závisti. Ve staré české pohádce zazněla krásná věta - jen ji zkrátím "nad nikým se nepovyšuj a před nikým se neponižuj." Přemýšlej. Není to to, co by mělo být? Jarka

Odpověď:

Kdo jsi, že soudíš lidskou víru?

A kdo jsi ty, že se cítíš být souzena? Amen pravím tobě jen hříšník soud zná a před soudem stojí. A proto kdo má uši k slyšení slyš! Nepřišel jsem ke zdravým ale k nemocným, hříšniky jsem přišel volat ku pokání. Třísky se vytýkají a klády se přehlíží. Tve skutky jsou odrazem tvé víry. Plná jsi nenávisti, zlý strom nebude nést nikdy dobré ovoce. Vynášíš ze svého pekla boj, nenávist a nepřijetí, protože nezapadám do tvého konceptu získaného z vědění. Proto jdi a uč se milosrdenství chci a né oběti. Milosrdenství chci a ne souzené a odsouzené.

Veškeré zlo na celé planetě je vždy o moci, o penězích a lidské závisti.

Všechno zlo tkví v "já" a jeho stupídních vírách načerpaných ze zakázaného stromu vědění dobrého a zlého. A kvůli těmto vírám pak toto já soudí svět, pozvedá zbraně a bojuje za prosazení toho dorbého ze strachu před tím zlým, bojuje za svou víru a za svůj krásný a dobrý život. Někdo věří v Boha, někdo v Aláha, někdo ve vegetariánství, někdo v peníze a moc. Každé "já" tu něčemu věří a něčeho se bojí, něco preferuje a něco odmítá ale stále soudí. A toto "já" se cítí být i souzeno stejným soudem a brání všemi zbraněmi svůj hřích. Kdybych tak mohl někoho soudit, pak bych zajisté prohlásil slyšte můj soud nad vámi. Ale nic takového nebylo řečeno. Kde je ten tvůj soud?

Ve staré české pohádce zazněla krásná věta - jen ji zkrátím "nad nikým se nepovyšuj a před nikým se neponižuj." Přemýšlej. Není to to, co by mělo být? Jarka

Tato věta není krásná a není úplná a je to o velikém pekle. Není to o království nebeském. Mistr by takovou hovadinu nikdy neřekl. Poznej proč ne. Nesoudím tě ani ti neodpoušťím. Pokání čiň neb přiblížilo se království nebeské. Mír a pokoj s tebou.

Obyčejná Nula

***

Lituji, ale nepochopils.

Nechápu, batolátka také nechápou a jsou v královstvé mého Otce.

Zkus se zamyslet, ale pokud možno bez předsudků nebo omezení, které Tvá víra vyžaduje.

Žádná mysl neexistuje. Tam kde je mysl tam je i nějaké "já". Neztotožňuj se se svou myslí a dojdeš království hned teď. Který pekelník tě posílá. V myšlení jsou všechny starosti i víry i názory. Já jsem nevinný a čistý. Batolátka nemyslí ani nepracují ani se nemodlí ani se neočisťují protože jsou v království. Mnoho času učil jsem se od nich tajemství života. Nemám víru, víra je choroba mysli. Kristus nikdy o víře nemluvil. Nemám předsudky. Byl jsem na poušti. Až to dokážeš budeš hovořit s Otcem a poznáš skutečnost.

Mimochodem, mesiáš znamená v hebrejštině spasitel. Jak a koho chceš spasit s tímto názorem?

Ti jež můj hlas slyší pláčou radostí a jejich srdce jsou naplněna uvolněním. Mnohým lidem se ulehčilo.

Ani Bůh nesoudí.

Žádný Bůh není. Podívej jak to tady vypadá. Od Adama a Evy kdy je vyhnal, to tu jde od desíti k pěti. Můj Otec mě miluje a nechce abych před ním klečel a prosil jej o tak chatrné dary jako je tento pomíjejíci život plný nemocí a utrpení.

A to je vševědoucí.

Žádné vědění není. Vědění je v mysli. Pokud Bůh myslí, musí být uvězněn v čase, a musí mít ego. Pokud je vševědoucí pak se smaží v pekle.

Na co si to hraješ?

Poznal jsem sám sebe. Já jsem Alfa i Omega. Já a Otec jedno jsme. A až si přestaneš hrát na sebe, pak mě uvidíš. Jsem tvůj počátek i konec. Tam kde jsi ty nejsem já. Jsem tvá smrt i své vzkříšení.

Přeju Ti víc pochopení a soudnosti.

Já nepřeju nikomu nic z tohoto bídného světa. Mám pravý poklad. Poklad jež se nekazí. Pochopení je záležitost mysli. Pacholátka nemyslí a přec jsou v království, a nejsou to jen otroci hnání a sužování v utrpení. Nesoudím ani neodpouším. Ty sama se soudíš a sama se sebou bojuješ. Protože neznáš skutečnost utíkáš k pohodlným lžím. Já jsem již v míru.

Nestačí mít na věci -tím nemyslím materiální- svůj názor.

Ty máš názor, ty máš víru, ty máš problém. Já jsem nevinný. Bez názoru, bez poskvrnění hříchu z ovoce stromu vědění. Všechno co nevštípil Otec můj nebeský vykořeněno bude. I tvá víra v nějakého Boha.

Musíš pochopit, proč lidé jednají tak jak jednají a potom se tepve přiblížíš-ale opravdu jen přiblížíš- poznání.

Lidé mi píší, že právě mám ten dar a dokážu jim vysvětlit příčiny jejich utrpení. Ty však nevidí a nechceš vidět skutečnost. Sama se bojíš sama před sebou utíkáš. Nevíš kdo jsi a proto žiješ ponížená v ponížení a chudá ve své chudobě. Lidé pláčí... a děkují mi za den který nikdy neskončí. Není každému dáno. Ve své zatrvzelosti poskvrněná špatným výkladem zakrýváš si oči. Vím co žene lidi, vím z jakého popudu jednají. Jednají ze strachu. I ty se mne bojíš, a nenávidíš mne, protože mne chceš napravovat. Tak jako poskvrňujete nevinné a učíte je co je dobré a co zlé. Símě hada edenského ve vašich kostelech a školách zasíváno je po mnoho let. Zakázané ovoce dobrého a zlého. Ten kdo takto soudí nese uvnitř tmu. Můj Otec mi říká, nemusíš nic. Tak jako pacholátka nemusí nic, ani peníze je neposkvrní. Jsou nevinní. Svět je již spasen ale přesto to nevidíte, protože jste ještě nepoznali kým jste a jakou máte moc.

Zkus poznat sám sebe. Jarka

To co je poznané, to je úplné a to odchází. Až poznáš sama sebe pak odložíš tělo i svou mysl a staneš se nevinnou. Žádná duše není. Žádné dobro není. Žádný mír není.

Obyčejná Nula

***

Tvá mysl se "pere" sama se sebou.

Já nemám víru. Tvá víra je ohrožena. Ty bojuješ za svou víru. Kdybys na ní nelpěla už dávno bys vešla do králoství. Mají snad pacholátka víru? Semínko hořčičné je symbol nicoty. Kristus říká nemějte víru... staňte se tím! A přesto milióny lidí věří modlí se a nic. Milióny židů válčí jako barbaři. A církev vykořisťuje a vyrábí hříšníky.

Osvětli mi tedy to, jak mohl vyrůst Kristus v židovské víře, kdyby o ní nemluvil.

Kristus nevyrůstá! To je to poznání co ti chybí. Celé tvé vědomí je z bible. Ale já ti pravím, že jsem byl na poušti na život i na smrt. Zde je Kristus a ty od něj utíkáš.

Mimochodem, četl jsi bibli? Pokud chceš něčemu oponovat, měl bys to nejprve poznat.

A opět ti pravím čteš mrtvé a přehlížíš živé. Co poznám v té tvé chcíplé knize? Inkoust a papír? Zde je království nebeské. Přímo před nosem je živoucí kniha. Kniha jež rozkladu neokusí.

Jen mimochodem-nelze dělit Svatou Trojici-pokud je známo, tak je nedělitelná.

A opět se zabýváš spekulacemi a pomíjíš živého. Já jsem se s tebou nepřišel hádat kvůli mrtvým písmům. Přišel jsem tě spasit od toho co tě vězní. Pacholátka nepojedli ze stromu vědění, žádná svatá trojice není. Je to jen pár kaněk. Zde je Syn i Otec i Duch svatý ty je přeci nepoznáváš.

Ovšem jak můžeš tvrdit, že lze žít bez myšlení.

Tak jako žijí pacholátka, tak jako žijí zvířata a ptáci, tak jako žijí rostliny a stromy. Tak jako žijí všichni probuzení. Tak jako Kristus, Buddha i Kršna. Já to netvrdím... já si tak občas žiju. A pokud mě to přestane bavit... pak se stanu absolutně nevinným, ale pak nepočítejte s tím, že budu někoho učit slovem. Budu učit, ale jen někteří tomu srozumí.

Sám si odporuješ, protože Tvé články jsou samá úvaha.

Odpovídat takovým lidem je těžké. Ty bojuješ za svou víru. Já jsem od všech vír osvobozen podávám ti ruku spasení. Pravím zde a teď je Kristus a ty jej nevidíš. Ty hledáš a soudíš chyby jen aby tvá lež byla zachráněna. Děláš to ze strachu, protože by to znamenalo smrt tvou i tvé víry. Celý svůj image co sis pečlivě pilovala se zhroutí. Je jedno co jsem napsal. Bible je jedna velká úvaha, tvá víra je jedna velká úvaha o nějakém ideálu který tu na na světě chybí. Mé články jsou úvaha, ale dokaž, dokaž mi z praxe a zhloubky poznání co nesprávného v nich je. Já na tom netrvám ikdyž mnohým přinášejí slzy. Pro mě jsou ty články prachem, smetím. To čisté, to jasné a nezkalené je tady a teď přímo zde! Proč bych se měl pyšnit nějakým písmenky. Mi vůbec nejde o tvé soudy a postoje. Ty máš problém, ty máš nenaplněnou víru a naději. Ty jsi tady ten trpící a strádající, ty jsi ten žízníci. Já jsem byl již naplněn, ale ty neslyšíš, nepoznáváš mě, protože jsi ovlivněna svými předsudky jak by takový Kristus měl vypadat, chovat se a jak jednat! Zde je voda života večného a ty pochybuješ! Má náruč je otevřená... tvé srdce zaslepené strachem. Mluvíš o mrtvém a to živé přehlížíš. Nesleduji žádný cíl, neboť svět byl již spasen a vyšichni byli vykoupeni. Ale oni to nechtějí příjmout. Zde je světlo a lidé si libují v žalmech. Ale jak jsem již říkal je to jen vaše šance. Nezdržuji se zatvrzelými případy mnozí čekají připraveni a otevřeni. Mnozí nemají Bibli pod polštářem. Psal jsem že nezačínám od typů náboženských fanatiků typu HareKršna, svědci Jehovovi, křesťané, katolíci apod, protože jsou slepí ve své víře! Za 2000 let se naplnily jen hřbitovy.

To asi lze těžko uskutečnit bez jakéhokoliv přesvědčení. Jarka

Já jsem středem světa, nikam nepospíchám. Svět je již spasen a království nebeské je rozšířeno po celé Zemi. Syn člověk je zde. Je to vaše šance a vaše slepota. Kdo chce dojít k Otci nemůže jinudy než zkrze mne.

Obyčejná Nula

***

Mýlíš se. Nemám svého Krista ani Jehovu, ani jiného. Moje víra se nedá líčit slovy. Ale bytostně se mě dotýká, když se kdokoliv strefuje do něčeho, byť i v dobré víře a přitom toho moc neví. Sorry. Jarka

Tvoje víra, tvůj strach a tvé utrpení. Až budeš umírat vzpomeneš si. Nic nevím já to vidím a poznávám. Ty toho moc víš a proto trpíš. Pacholátka jsou v království jen proto že jste do nich nenacpali ještě ty své nicotiny ze zakázaného stromu vědění dobrého a zlého. Proto nic nevím... a mám lehkou hlavu žádné povinnosti... žádné ponížení... jsem Bůh.

Obyčejná Nula

***

Sám sobě lžeš. Už polemika vím, že nic nevím, Tě usvědčuje. Lžeš.

Hledáš kličky, trápíš se, nikde jsem to nenapsal. Napsal jsem Nevím, ale VIDÍM! Polemika nepolemika, opakuji ti, že ty máš starosti a ty máš problém, až se ho budeš chtít zbavit, přijď, jinak ti příjdu hodit kytičku na uplakanou rakev.

Nikomu nelze otevřít oči, když si je násilím zakrývá a chce snít sen o nějaké víře v nějakého Boha a jeho dušičky služebničky. Až budeš jenou hledat řešení, skutečné řešení, přečti si pár článků na té stránce Mesiáše. Jinak se můžeš umodlit k smrti a nic se nezmění. Milióny se modlí k různým Bohům, někteří jedli dokonce i nebeský chléb, ale všichni umřeli, i Adam umřel a to byl veliký výtvor. Ty jsi proti tomu nic. Izaiáš vám říkal. Nikdo vás neslyší a nikdo k vám nemůže mluvit, nikdo vám nedá znamení.

Až přestanete pečovat o život zdejší, pak se začnou dít věci. Zatím lze veškerou vaši činnost definovat jako rouhání. Děláte nejprve všechno pro svou dušičku, nýbrž abyste hledali království nebeské.

Proto ti říkám, již předem jsi mrtvá a zapomenutá. A až na tebe sestoupí nemoc zlá, jako odměna za tvé marné modlitby hříchu... teprve pak budeš mne v bolestech hledati i tyto stránky budeš hledati a nenalezneš mne. A tehdy i mnozí tobě podobní budou se ke mne modliti a já dím jim. Amen pravím vám neznám vás, odstupte činitelé nepravostí. Slovem ani slzou ani darem se nevykoupíte ze zlých skutků svých. Ti jež můj hlas slyšeli, zapřeli sebe sama, vzali svůj kříž a následovali mne. Vy jste však svůj kříž vysvětili a zkrze něj jste se modlili pro prospěch svůj ve jménu nebeského mamonu. Jaká má být vaše odměná? Amen pravím vám, již máte odměnu svou. Proto pokání čiňte, neb přiblížilo se království nebeské. Modlili jste se za mne, již jsem zde. A proto opět pravím vám, pokáni činte dřív než modlitbu. Dokud neodčiníte a nesetřesete posledního ovoce skutku svých, nemůžete předstoupit před Otce i kdyby jste se umodlili k smrti, neboť vaše srdce jest plné nepravostí.

Obyčejná Nula

***

Nehledám kličky,ani na kolenou nevzývám.

Ale tvá víra je klička, i vzývání na kolenou.

Ani se netrápím.

Trápíš, jinak bys nepotřebovala lízátko útěchy v podobě víry. Proč tu víru potřebuješ? Uvědom si to a podej mi důvod. A ten důvod tě usvědčí. Já ten důvod znám...

Je pravděpodobné, žes nikdy nestál tváří v tvář smrti. Ani své, nebo Tvého dítěte, či kohokoliv, za koho bys dýchal.

Denně stojím tváří v tvář miliard mrtvých a umořených ve jménu Belzebuba... zbytečně umořených! A TO mi svírá srdce.

Na životě nic měnit nelze, pouze oddálit nebo přiblížit.

To je pěkná hovadina. Žádný život není a není žádný žijící. Není nikdo kdo by potřeboval nějakou víru, kdo by něco chtěl oddálit a nebo něco přiblížit. Život je ženich, smrt je nevěsta. Pozvánka na svatbu je stále tady. Očekává se svatební noc. A z té se rodí Kristus. Mnoho lidí však na tu pozvánku plive a říká zítra.

A smrt? Té své se nebojím. Mám na mysli svou. Není tak zlá. Zlí jsou pouze lidi.

Smrt ti vezme tvou víru... to bude bolesti... mě se můžeš bránit, ale jí těžko. A přitom život věčný je tak blízko. Problémem je, že ty chceš chceš žít a proto musíš i umírat. Sama nenacházíš tu těsnou bránu vedoucí k životu věčnému. A tak se uchyluješ k nějaké víře zajišťující ti budoucí existenci.

A jinak, uvědom si fakt-neměnný a nezvratný-od chvíle, co se objevíme-už v matčině lůně-stárneme.

To není správné tvrzení. Pokud tu je ten co stárne, pak tu je utrpení. V království nebeském nic nestárne a nikdo netrpí. Nic se zde nekazí. Divím se proč to všichni odmítají...

Tak čeho se bát? Jen zla od lidského faktoru.

Tak daleko chodit nemusíš. Jediné zlo je v tobě. Nikde jinde není. Toho se vzdej, ostříhej přikázání a obdržíš Život věčný.

V přírodě se také zabíjí, ale tam je to o přežití. Neznám přírodní bytost, která by zabíjela pro zábavu nebo pro radost. Kromě lidí.

Lidé zabíjejí jen pro přežití a jen pro svůj mír a pohodlí zítřka. Je to stejné jako zvířata, ale s tím rozdílem, že zvířata vědí kdy mají dost a neznají strach. Říkáš že zlo je v lidech, pověz mi tedy kdyby ti nějaký člověk znásilnil dítě a pak jej zavraždil. Dokázala bys takovému člověku z celého srdce poděkovat, pohladit jej jako svého syna a necítit v sobě ani špetku zloby? Pokud ne, tvá víra stojí za prd. Proto ti říkám, ze svého srdce vynášíš zlo vůči lidem jež ti kazí tvé ideály lpění o duchovním životě. A ti lidé je kazí jen proto, protože takoví jako ty, jim kazí zase jejich ideály lpění o materiálním životě. Jinak ti říkám kdo zabije mouchu zabije i člověka, kdo ukrade jehlu ukrade i slona... stačí aby bylo ohroženo to JEHO štěstí nebo to JEHO bezpečí a stane se z něj nemilosrdný vrah. Proto ti říkám, ty bojuješ, protože tvá víra je ohrožena. Já nebojuju, mé štěstí není nijak ohroženo, není totiž závislé ani na krásné přírodě, ani na míru, ani na zdravém těle ani na životě. Mé štěstí leží mimo tento svět a nikdo mi jej neukrade. Ty se však držíš toho svého chatrného štěstí jako klíště. Sama vidíš jak je labilní a snadno zcizitelné. Hledej nejprve království nebeské!

Kytičku na rakev? Proč? Stejně mi nebude k ničemu. A plakat-to je pouze nevědommá snaha o to zmírnit bolest z odchodu někoho ,kdo je naší součástí. Stejně to nepomáhá,jen si člověk uleví. Já nosím své odešlé v sobě a je mi O.K.

Tví odešlí ti velice děkují, že je nechceš pustit. Ale smrt ti je nakonec stejně vezme. Pak budeš trpět, protože jsi sloužila pokladům jež se kazí. A tvé děti ti to vrátí, budou věznit zase tebe v sobě.

Pripadá mi,že jsi panelácký dítě, které z nedostatku možností oponuje všemu.

Nepotřebuju žádné možnosti. Ničemu neoponuju, kdo má problém tomu pomůžu. Svobodní lidé mě nepotřebují. Svobodní lidé napotřebují žádnou víru, ani v boha, ani v peníze, ani v jakoukoliv formu své zítřejší existence! Těší se na svatbu.

Prosím, vysvětli mi, co vlasně vyznáváš za víru. Stále to nemohu pochopit. Zdá se mi, že jsi proti všemu a proti všem. Pokud to tak je, byl bys ubožák. Jarka

Hezky... všichni lidé jsou proti Duch svatému a tak se jim jeví, že on je proti nim. A podle tebe je Duch svatý ubožák. Hm... to je tvé utrpení. Soudíte totiž jen svůj vnitřní stav. V království nebeském, není potřeba víry! Jsem tak bohatý, že nepotřebuju nic. Nebojím se, nepochybuji o sobě a proto nepotřebuji víru. Opakuji ti, že víra je lízátko pro uplakané děti. Čemu má věřit Bůh? Ke komu se modlit a žebrat o trochu času pro sebe? Jsem proti tomu co z lidí činí hříšníky, dušičky, provinilé, zbabělce, ustrašence v takové míře, že se radějí upisují víře, tedy upisují se peklu. Protože jsem tím vším prošel, a poznal jsem skutečnost. Tak se iluze rozprchly a konečně blaženost sestoupila na Zem. Království nebeské tu je, ale lide jej nevidí. Jejich zrak je upřen buď do minulosti(k prožitému štěstí) nebo do budoucnosti(k budoucímu štěstí), a proto nemohou vidět nikdy království nebeské, které je už tady a teď.

PS: To by mě zajímalo taky, jakou ty vůbec vyznáváš tu víru, že se jí držíš jako klíště :-). Tak? Možná že je to něco o čem jsem ještě neslyšel a tedy bys mě mohla poučit a já bych našel víru a pak by to bylo ok ne?

Obyčejná Nula

***
 • Trápíš, jinak bys nepotřebovala lízátko útěchy v podobě víry. Proč tu víru potřebuješ? Uvědom si to a podej mi důvod. A ten důvod tě usvědčí. Já ten důvod znám...

  OMYL. Ale nikomu jeho víru neberu. A důvod, proč lidstvo věří? Až zmoudříš, přijde odpověď sama.

  Vyhýbáš se odpovědi jako slizký had!
 • Denně stojím tváří v tvář miliard mrtvých a umořených ve jménu Belzebuba... zbytečně umořených! A TO mi svírá srdce.

  Chyba. Je snadné polemizovat o smrti, se kterou se nesetkáváš. Takovách rádoby zastánců je např. plná televize. Děkuju, nepotřebuju.

  Takže ty se setkáváš se smrtí a řešíš ten strach vírou... to ti ale nepomůže!
 • Žádný život není a není žádný žijící. Není nikdo kdo by potřeboval nějakou víru, kdo by něco chtěl oddálit a nebo něco přiblížit. Život je ženich, smrt je nevěsta. Pozvánka na svatbu je stále tady. Očekává se svatební noc. A z té se rodí Kristus. Mnoho lidí však na tu pozvánku plive a říká zítra.

  Blbost. Zamysli se, ale pozvi k tomu oponenty a zkus polemizovat s někým, kdo má IQ vyšší tykve. Třeba něco pochopíš.

  Mým oponentem je jedině peklo, a peklo peklem zůstane, tomu nic nevysvětlím to je vševědoucí! Chápat se musí jen v pekle. Nikdo neví co je nutno chápat, ale každý se tím ohání... a tak šílenec říká světu... až pochopíš... tím je pasován z IQ tykve bez práce na vševědoucího! Pověz tedy co! CO je třeba pochopit, a co je to vůbec pochopení! Objevil jsem, že ten, kdo nechápe vládne světu, celý svět ho musí obskakovat, jakmile pochopí, pak se stává šílencem a otrokem! A Bůh... nechápe vůbec nic z toho co tady ti jež o sobě tvrdí že pochopili a že mají IQ větší než tykev činí!
 • Smrt ti vezme tvou víru... to bude bolesti... mě se můžeš bránit, ale jí těžko. A přitom život věčný je tak blízko. Problémem je, že ty chceš chceš žít a proto musíš i umírat. Sama nenacházíš tu těsnou bránu vedoucí k životu věčnému. A tak se uchyluješ k nějaké víře zajišťující ti budoucí existenci.

  Smrti se nikdo nebrání. Ta prostě je. Ale nechtěla bych mít hlavu plnou Tvých myšlenek. A budoucí existence? Život je věčný. Pouze mění formu. Ale na to každý nemá, aby to zjistil. Tím Tě nechci urazit. Záleží na něčem jiném.

  Nikdo neví co je život a nikdo neví co je smrt... pár myšlenkových závěrů, mnoho knih a diskusí o ničem! Žádný život není věčný. Život umírá, smrt je věčná. Každá existence zanikne. To říkají všichni mistři... na konci nezbyde nic. Ale problém je v nepochopení slova Biblických slov "Život a světlo"! Každý sen jednou končí. Život je sen velice násilný a vysilující. Abys ty mohl žít, musíš zabíjet a požírat jiné formy života... a taky nakonec budeš sežrána :-). Dokud země nevychladne a slunce nevyhasne, bude tato kanibalská šou chvíli pokračovat... V království nebeském se už o život svůj nemusíš starat a z druhými formami náslilím bojovat o své přežití.
 • V království nebeském nic nestárne a nikdo netrpí. Nic se zde nekazí. Divím se proč to všichni odmítají...

  To není život. Pouze existovat? Nikdy.

  Existovat neexistovat je volba pekelná. V království nebeském je vše jinak. Bojíš se zlých lidí, a přitom nechceš jen existovat... měla by sis to srovnat.
 • Jediné zlo je v tobě. Nikde jinde není. Toho se vzdej, ostříhej přikázání a obdržíš Život věčný.

  Nechci život věčný. Slovo život samo o sobě definuje svůj smysl. Viz výše.

  Ale sama říkáš, že život je věčný a nikdo mu neunikne... a přitom se bojíš smrti, bojíš se zlých lidí, nechceš jen existovat a nechceš žít věčně a přitom věříš ve svůj zítřek v nějakém dobrém světě. Zřejmě si ze mně dělá někdo prdel, nebo je sám tak zmaten, že kličkuje všemi směry než aby se podíval na tu příčinu!
 • Lidé zabíjejí jen pro přežití a jen pro svůj mír a pohodlí zítřka. Je to stejné jako zvířata, ale s tím rozdílem, že zvířata vědí kdy mají dost a neznají strach.

  Opět chyba. Neznáš historii a nerozumíš ani současnosti. Zkus se zaměřit na kvalitu vzdělání.

  Jo vzděláni se od 14 slotetí zkvalitnilo a hle vyrostli ti tví zlí lidé :-). Mé vzdělání pochází od ducha, protože mi Otec vyčistil hlavu od všech těch církevních a školských svinstev. Dnes je každý čtvrtý vysokoškolák a jak to tu vypadá? Bible říká, že všechno co nevštípil Otec, a tedy všechno slyšené a napsané vyštípeno bude!
 • Tví odešlí ti velice děkují, že je nechceš pustit. Ale smrt ti je nakonec stejně vezme. Pak budeš trpět, protože jsi sloužila pokladům jež se kazí. A tvé děti ti to vrátí, budou věznit zase tebe v sobě.

  Čti znovu. Ne věci, ale láska.

  Láska není ani dobro není, zároveň není ani zlo ani nenávist. Nikdo z vás se v tom nedokáže vyznat a dnes přesně určit co to to dobro a láska je, protože hned zítra se to může projevit jako zlo a nenávist. Dám ti dnes 1 000 000 a zítra tě kvůli nim někdo okrade a zabije. Hlavně že jsem tě miloval a učinil dobro.

  Věřím v dobro, v to, že se zlo každému vrátí, byť i v jiné formě. Nepátrám, jak dalece, ale vím, že to tak je.

  Dobro i zlo distribuuje peklo. Nikdo z vás neví co je to dobro. Pro někoho jsou to milióny, pro někoho děti, pro někoho zdraví a pro někoho třeba pivo. Havně že všichni bloudí a hlásají víru v dobro. Všechno co se na světě dělá je jen pro dobro! I válka v iráku byla jen pro dobro... dobro a zlo je jedno a to samé! Víra v dobro... zajišťuje zítřek zlu. Protože tam kde je dobro je i zlo. A ty jsi zlo. A ty chceš být dobrá, lepší než ti ostatní. Ty kolem sebe chceš mít ty zlé lidi, ty kolem sebe chceš mít to zlo, jinak bys ty nemohla být tou dobrou. Kdyby všichni bylí dobří, začalo by se věřit ve zlo. Zlo se k nikomu vrátit nemůže, protože žádné není! Nelze vykonat ani jeden dobrý skutek. Co prospěje jednomu, ublíží druhému. Abys zasadila jednu krásnou květinu, musíš zničit tisíce domovů hmyzu, vytrhat stovky kořínků trávy, a pošlapat kolem miliony živých věcí! Hlavně že každý prosazuje to své lpění jako dobro nejvyšší! Probuď se!

  Proto se nebojím, ubližovat může každá bytost. Jen rozlišuji. Dobro. Zvláštní slovo. Nelze přesně definovat. Ale nese s sebou klid v duši.

  Tvůj klid je labilní... jako pára nad hrncem. Kdybys byla v klidu tak to nemusíš hlásat ani v to už věřit! Ty si ten svůj klid musíš denně hájit a o něj bojovat! V království nebeském je ten klid tisíckrát pevnější a nezvratitelný!

  Poučovat nikoho nechci. Ani nemohu. Každý má právo na svůj názor. Ale stále nechápu, co za víru vyznáváš Ty. Jarka

  Nejsem ani věřící ani ateista, protože jsem poznal skutečnost. Není v co věřit a není v co nevěřit, víra je jen hračkou nevědomých.

  Tímto končím tuto debatu. Nebudu tu dalekosáhle vypisovat texty, které jsem pro podobné lidi jako ty a pro všechny žíznící třeba po tom Dobru vypsal v jednotlivých tématech i s praktickým návodem jak ten klid v duši získat bez ohledu na stav světa! Ale ty jsi se nenamáhala přečíst ani jeden článek. A proto ti říkám přijde tvůj den D, ale pak bude již pozdě. Takového slizkého a zabedněného člověka jsem ještě neviděl. Je jasné že pokud se ten tvůj "svobodný" názor utvářel po x let, já ho během několika dní nezničím, a už vůbec né slovní formou, protože ty jsi jím zhyptnotizovaná a držíš se jej jako klíště... hlavně že jsi díky němu svobodná a máš klid v duši. Vězeň který sám sebe vězní, to je zjímavé peklo. Sedět ve své cele lpění zamřížovat se zlatými mřížemi strachu... to je věru klídek. Kristus jen volal kdo chce ať si přijde... ale lidé nechtějí vyjít ze svých cel, protože mají strach z nebezpečí i z toho, že by se jim tam někdo nastěhoval! Prosí, naříkají a hlásají víry jen aby se svět změnil a oni mohli v klidu ven ze svých cel. Beru buldozer a všechno to převálcuji.

  Obyčejná Nula

  ***
 • Vyhýbáš se odpovědi jako slizký had!

  OPĚT OMYL. Čas jde dál a i Ty jednou pochopíš mou odpověď. Vymlouvat nikomu nic nemohu.

  Ale mě zajímá co, co mám pochopit, řekni mi co, a já proto učiním patřičné kroky, mám-li pochopit proč prší, budu hledat jinde, než-li mám-li pochopit, jak pracuje motor! Tvá bezcitnost a neochota... jak bys mohla někomu pomoci, když to neumíš vysvětlit a poradit!
 • Takže ty se setkáváš se smrtí a řešíš ten strach vírou... to ti ale nepomůže!

  NEHLEDÁM POMOC. ANI VE VÍŘE. V NIČÍ. Jen říkám, že víra ulehčuje lidem život. Ať je jakákoliv-ale to bys měl chápat. Sám věříš.

  Nehledáš pomoc, ale něco co ti ulehčí život, asi se zblázním... srovnej si to! Já vím, že pro tebe je těžké pochopit, že nemusím ničemu věřit... protože se mi žije blaze už teď!
 • Mým oponentem je jedině peklo, a peklo peklem zůstane, tomu nic nevysvětlím to je vševědoucí! Chápat se musí jen v pekle. Nikdo neví co je nutno chápat, ale každý se tím ohání... a tak šílenec říká světu... až pochopíš... tím je pasován z IQ tykve bez práce na vševědoucího!

  Pochop sám sebe. Zatím jsi nepokročil. Oháníš se peklem a Satanem, ale to jsi pořád v bibli.

  Tvá víra pramení jen z Bible. Jinde se to slovo nevyskytlo!

  A Ti, co něco ví, jsou Ti, kdož říkají, že nic neví. Moudrá slova.

  Hlavně že ty víš v co máš věřit! Já nevím v co mám věřit, protože jsem poznal, že to jsou jen sny a představy, ideologie, teorie a dogmata nějakého šťastného zítra! Já žiju ale dnes! Jen dnes! Probuď se!
 • Bojíš se zlých lidí, a přitom nechceš jen existovat... měla by sis to srovnat.

  Zlí lidé -velmi zajímavý pojem. Zkus se dívat kolem sebe, ale nezapomeň klapky, abys viděl dál, než na to, na co ses zaměřil.

  Jojo já ty klapky dobra a zla odhodil... to ty máš klapky zla, že musíš věřit v dobro! To ty jsi použila termín, že lidé jsou zlí! A já ti říkám, že jsou zlí jen kvůli prosazování svého dobra!
 • Zřejmě si ze mně dělá někdo prdel, nebo je sám tak zmaten, že kličkuje všemi směry než aby se podíval na tu příčinu!

  Máš smůlu. Zatím odepisuju slušně, protože jsem se domnívala, že jsi schopný komunikace.

  Odepisuješ slušně... prima to je tvé peklo, musíš se hlídat. Tak odepisuj neslušně abychom viděli červa ve své přirozenosti! Já neznán definici slušně a neslušně... nemusíš se bát... já vidím červa a toho jsem přišel zabít. A on se mě bojí :-) a hraje si na slušňáka.

  Nehodlám ale přijímat cizí nazor jen proto, že se to druhému líbí nebo hodí. A zmatek? Nemáš ho náhodou v sobě víc, než je potřeba?

  Ale já tu nehlásám žádný názor. Já tě jen zbavuji toho tvého, protože každý názor pochází z pekla a uvězňuje ducha! Mi se nic nelíbí ani nehodí, tyto pocity jsem dávno odhodil. Proto ti říkám, že se mi žije blaze a nic mě nehoní! Ty však máš nějaké nutkání prosazovat víru v dobro! Co se týče zmatku... Zmatek pramení jen ze snahy přiklánět se nějakému názoru. Cesta k osvobození znamená projít tím zmatkem až na konec a ne se hned po prvním zděšení chopit nejbližšího názoru a držet se ho jako klíště... jen aby ten zmatek z prázdnoty a z nevědění ustal! Lež je mnohem pohodlnější... je to opiát poskytující klapky na oči před strachem z neznáma, a dodávající klid na duši že?
 • Jo vzděláni se od 14 slotetí zkvalitnilo a hle vyrostli ti tví zlí lidé :-).

  Nemám na mysli návštěvy škol. Knih je mnoho a ne všechny prošly cenzurou doby.

  Doba neexistuje! Výmluvy na společnost, dobu a podmínky... jsou velice lákavé! A právě cenzura... je to dobro nebo zlo? Záleží na tom kdo cenzuruje že :-) nejlépe by bylo abys všechno zcenzurovala podle své víry že? Ale já ti říkám že to dělají všichni mocní! Proto nebude nikdy lidstvo svobodné, dokud tu bude jakákoliv víra, ideologie, pravidlo, zákon a povinnost!
 • Nikdo z vás se v tom nedokáže vyznat a dnes přesně určit co to to dobro a láska je, protože hned zítra se to může projevit jako zlo a nenávist. Dám ti dnes 1 000 000 a zítra tě kvůli nim někdo okrade a zabije. Hlavně že jsem tě miloval a učinil dobro.

  Není dobrem dávat materiální věci.V tom souhlasím.

  Ale já jsem použil jen příklad! A tak pro méně chápavé... IQ tykve dodávám, dám-li někomu dnes Bibli, okamžitě se zněj stane hříšník, a život mu přinese tisíc starostí, protože minulost již nemůže napravit! Stane se zněj troska ve strachu klečící, před kusem dřeva a modlící se ke svým představám!
 • Tvůj klid je labilní... jako pára nad hrncem. Kdybys byla v klidu tak to nemusíš hlásat ani v to už věřit! Ty si ten svůj klid musíš denně hájit a o něj bojovat! V království nebeském je ten klid tisíckrát pevnější a nezvratitelný!

  Asi jsem Tě opravdu špatně pochopila. Ty nepotřebuješ oponenta, ale někoho, kdo souhlasí bezmyšlenkovitě. Takovejch církví a sekt je plnej svět.

  Bezmyšlenkovitě... to je ono! Tam kde nejsou myšlenky tam se nedá ani souhlasit ani nesouhlasit! Tam není možná žádná víra, protože neexistuje věřící ani objekt, tedy představa v co věřit, představa budoucího štěstí! Vyrábím bezmyšlenkovité lidi, obracím je zpět na pacholátka, jen bez myšlenek lze vstoupit do království nebeského! Ten kdo je bez myšlenek nenaletí na žádnou víru! A proč? Protože už je svobodný a naplněný! A to se sakra nebude líbit všem mocipánům a kazatelům nějaké víry!
 • Ale ty jsi se nenamáhala přečíst ani jeden článek. Takového slizkého a zabedněného člověka jsem ještě neviděl. Vězeň který sám sebe vězní, to je zjímavé peklo.

  Díky za upřímnost, ale snad jednou pochopíš, že ne vše, co máš v hlavě, je to pravá ořechový. Přeju Ti, abys zbývajícím životem prošel s mírem v duši a ne s tak strašnou zlobou. Je mi to líto, ale pomoci si musíš sám, Tvá víra jej nenastolí. Bohužel. Loučím se a zkus se víc dívat kolem sebe, snad si názor upravíš tak, abys s ním mohl v klidu žít, tohle Tě musí strašně deptat. Tak ahoj Jarka

  Hraješ na city, ale maminčin mazlíček kam to dotáhne? Kde je zloba a kde láska! To poznáš až ti bude nejhůř... kdo se ti snažil pomoci a kdo tě táhnul ke dnu. Znám taktiky ega, a tím že ze sebe děláš chudinku abys ve mne vytvořila pocit viny mě neoblomíš! Zbývající život neexistuje a nemám proč bych si pomáhal. Víru nepotřebuji, díval jsem se kolem sebe a shledal jsem opilé a spité lidi v nepravosti. Zasněné spící a věřící roboty jež si musí sami sobě pomáhat k nějakému naplnění snu zítřka! Nemám názor a nebudu si žádný tvořit abych se nestal jeho vězněm! Klid a mír je stále zde, tvé deptání je jen ve tvé představě. Je to jen tvé utrpení!

  Obyčejná Nula


 • [Zpět] - [Promluvy] - [Tisk]

  13.04.2003