Guru on-line

Tyto stránky jsou zpracovány tím nejjednodušším způsobem aby byly dostupné všem prohlížečům. Pokud chcete zaslat mistrovi otázku pište na email guru@oslikuv.net nebo pokud máte lepší prohlížeč zkuste kliknout přímo sem. Pokud budete psát nezapoměňte upřesnit sekci abyste pak věděli kde najít odpověď. Zároveň vás prosím o trochu strpení tak den až tři než se odpověď objeví.


  Ztracené evangelium

Nemilujte abyste nenáviděli. Neboť ten kdo miluje nenávidí a ten kdo nenávidí miluje. Nemůžete milovat nějaké A aniž by neexistovalo nějaké B, které nenávidíte. Kdo miluje květiny nenávidí mšice, kdo miluje mír nenávidí válku. Milování a nenávist jedním jsou. Pokud milujte pácháte stejný hřích jako když nenávidíte. Neboť vaše milování je jen bojem. Vaše nenávist je jen bojem. Všichni bojujete jsouce rozdělení. Avšak boj za mír, za lásku, za dobro je prý správný. Jak slepí jste. Všichni bojují za to své dobro a všichni bojují za nějaký svůj mír. Ať už je to útočící země nebo země co se brání. Všichno bojutete jen za svůj mír. A proto pravím vám, že mír a válka jedním jsou, neboť i láska a nenávist jedním jsou. Tvrzení že Bůh je láska není ani na úrovni vřeštění duchovních opic. Všechno je to dílo Otce lži, který neustále rozděluje Království nebeské. Otec lži vás obelhal, neboť nemůže nikdy zvítězit jen láska a nemůže nikdy zvítězit jen mír nebo pravda. Nikdy nemůže zvítězit jen jedno. Nikdy nemůže část porazit celek. Neboť vy všichni hledáte tyto věci venku. Abyste dosáhli svého cíle musíte měnit, manipulovat, musíte nenávidět svět a proto do něj zasahovat, musíte poučovat, bojovat a ničit. Musíte mučit sebe i ostatní. Musíte protože lpíte a chcete. Avšak láska i nenávist jste jen vy sami. Obojí je jen ve vás. Zničíte-li nenávist, zničíte i lásku, i sebe. Neustále se vnitřně rozdělujete sami proti sobě. A království takto rozdělené nikdy neobstojí. Láska je boj, mír je boj i pravda je boj. Všechno je to jen nekonečný boj s tím druhým ve vás. Boj jež vás všechny žene do hrobů, boj jež vás vysiluje vyčerpává zbídačuje. Bojujete proti mému Otci, utíkáte k Otci lži, modlíte se k němu a nazýváte jej Bohem, protože vám dal zbídačený a pomíjející život plný utrpení jež nazýváte darem nejvyšším! Všichni jste pokrytci a zemřete v utrpení a ve svém hříchu. Nechť mrtví pochovávají mrtvé.

Neboť vy utíkáte před mým Otcem, utíkáte před smrtí. Vytváříte své bytí. Neustále tvoříte to své "já miluji" nebo "já nenávidím". A to je ta široká cesta do pekel. Nikdo nedokáže vzít svůj kříž a následovat mě. Nikdo se nedokáže povznést nad nenávist i nad lásku. Nikdo se nedokáže od nich osvobodit a postavit se mimo ně. Nikdo se nedokáže ukřižovat a zemřít mezi nimi v obyčejném bodě nula. Nikdo nevchází touto těsnou branou, střední cestou. Proto nejste svobodní. A budete umírat ještě mnohokrát za sebou, neboť vaše smrt je jen mámením abyste zapoměli a zrodili se v novém zapomění a začali celou tu hru utrpení znova. Proto jste věčně mrtví. A můj Otec je Otcem živých. Můj Otec je mnohem šlechetnější, zbaví vás všech starostí a všeho utrpené související s vaším bídným životem. Žádný váš Bůh vám neslibuje život věčný. Jen život dočasný. Vy se však klaníte Otci lži, k němu se modlíte.

Modlíte-li se pácháte hřích. Neboť tam kde je modlitba je i hřích. Bez hříchu není modlitby. Bez nemoci není nemocného. Dokud se zachovává nemoc nepřijde zdraví. A já nepřišel jsem ku zdravým ale k nemocným. Neboť modlící je nemocí. Modlící se je sám velkým hříchem. Ke komu se modlíte? Za co se modlíte? Za svůj lepší život? Za zachování a pokračování tohoto svinstva jež nazýváte darem? Otec lži, Belzebub prohlašující se v Bibli za vašeho Hospodina se ukryl před mým Otcem. Vyrval vás z jeho lůna a skryl se ve vás. Rozdělil se na mnoho dílů. Aby unikl mému Otci. Můj Otec je totiž nejmocnější ze všech. Je to počátek a konec všeho. Váš Hospodin a Belzebub vytvořil tento váš svět jen pro sebe aby se v něm ukryl. Udělal si svůj strom života z vás. On vytvořil tuto iluzi. On vás tvoří, on vám dává vědění a uchvacuje vaše těla i duše, on z vás dělá svého sluhu a oběť. Neboť vaše duše je on sám. Tím že odhazuje převleky a reinkarnuje se dosahuje domění že může žít věčně. Proto vaše smrt je jen mámením, resetem, zrodíte se v zapomění. Nikdy neuniknete z tohoto kola utrpení. A víte proč tak musí být? Protože kdyby jste si vzpoměli na všechno co vám váš Otec lži udělal, na všechny ty plané sliby o ráji. A kdyby jste si vzpoměli na ty milióny bídných životů, plivli byste mu do tváře hned. Proto pravím vám nepečujte o svůj život, nestarejte se o zítřejší den, neboť toho všeho pohané hledají. A každý kdo by opustil bratry a sestry pro jméno mé tisíkrát více vezme a život věčný dědičně obdrží. Vy však dáváte přednost jen pár zbídačeným letům a snům o stejně pomíjivém a trapném zítřku. Amen pravím vám, že ten kdo věří ve mne, zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne nikdy neokusí více smrti. Jdi a prodej statek svůj! Neschovávej si poklady tu na zemi, nebo v ráji, neboť to je vše pomíjející a jednou to vše pomine i s tebou. Hledej nejprve Království nebeské. V milující náruči mého Otce, ze které jsi byl vyrván, neboť on je nejmocnějším spasitelem všeho.

Dáváte-li almužny, pácháte hřích. Neboť co vás vede zachovávati tento bídný život? Žebrák už už jest blízko mému Otci a vy svodíte jej na zcestí pekelné. K čemu je život v tomto světě? Proč tak činíte? Kdo vám řekl, že almužny jsou dobré. Jaký prospěch z toho očekáváte? Že hned zítra zase uvídíte hladové a trpící? Jaká má být vaše odměna? Amen pravím vám, že bohatý nesnadno vejde v království nebeské. A jen bohatí dávají almužny neboť žere je svědomí, protože berou po tuctech nyní vracejí po drobcích. Uvědomte si že vám tu nic nepatří, rozdáváte jen z toho co jste nakradli. A vy se pyšníte tím že rozdáváte z cizího? Kdo je ten kdo dává a kdo je ten kdo bere? Neníž-li to vše hra Belzebubova aby utrpení bylo zachováno i na zítřejší den? Proto ti jež Belzebubovi slouží vládnou jeho prostředky. Nikdo z těch farizeů, zákonníků a obchodníků vám neřekne. Jdi a prodej statek svůj, nepečuj o to co bys jedl a co bys pil. Ale oni zlehčili přikázání mého Otce pro ustanovení svá. A říkájí vám. O život svůj pečujte, rozmnožujte statek svůj a pracujte na nás. Kdo platí výrobu zbraní? Kdo platí teroristům? Kdo platí svým utlačovatelům? Proto vězte že svým snažení a svým placením si dnes vyrábíte a následně kupujete jen svou zítřejší bídu.

Neděkujte abyste nemuseli prosit. Neboť ten kdo děkuje páchá na sobě hřích. A neníž-li dík jen semínkem další prosby nespokojených. Jak můžete děkovat, když nevíte sami co dobré jest? Jak můžete děkovat zlému člověku za zlé dary? Vy pokrytci, ten kdo vám dává zlé dary nazýváte dobrým a ten, který vám zlé dary odnímá nazýváte zlým, loupežníkem a vrahem! Amen pravím vám, že všechny dary jež vytvořil Otec lži jsou dary Belzebubovy. Ať je to život, nebo jakékoliv jiné čáry. Jak poznáte dary Belzebuba? Všechny se kazí. Ani štěstí ani láska ani peníze ani Bůh nejsou věčné. Vše je závislé na vás a vy nejste věční. Proč neprosíte mého Otce o chléb života věčného? A raději se spokojujete s kamením a hady. Můj Otec nabízí chléb života věčného. Amen pravím vám i vaši otcové jedli chléb pocházející z nebes a umřeli. Neboť vše co vytvořil Hospodin váš, Belzebub přivodí na svět jen trápení a nemůžeť se rovnat ani nejmenšímu daru mého Otce. Jen žebrák prosí a jen žebrák děkuje. Jen loupežník pod pohrůžkou vymáhá.

Neodpouštějte abyste nehřešili. Neboť ten kdo odpouští hřeší. Jen hříšník může odpouštět. Neboť v pravdě není co odpustit ani za co trestat. Protož ani já jsem nepřišel na tento svět abych jej soudil, anobrž abych jej spasil. Nehrajte si tedy na dobré neboť jen jeden jediný dobrý jest. Váš Otec v nebesích. Jen smrt je dobrá. Vše ostatní je dílo satana. A jelikož každý služebník je hoden mzdy svého pána sami sobě osvědčujte komu sloužíte a jaká jest vaše mzda. Jen pytel nářků slz a utrpení. To je váš život a mzda vašeho pána. Neboť vy všichni jste již byli vyvržení do těchto temností zevnitřních. Jedině tam je život možný. Byli jste vyrvání násilím z lůna mého Otce jen abyste sloužili vládci temnot. Až navrátíte se zpět k mému Otci již více neokusíte smrti.

Nepostěte se a ujdete zlému. Neboť v jakém jménu se vy postíte? Postíte se ve jménu, zisku a prospěchu. Ve jménu zdraví, energie, slávy, ve jménu schopností, ve jménu svého bytí. Postíte se ve jménu Belzebuba. Proto nikdo kdo se postil byť 40 dní nedosahuje osvobození. Váš půst je jen hrou vypočítavou. Hrou ve jménu kupení a shromažďování. Ale nikdo se nedokáže vzdát zisku a postit se ve jménu mého Otce. Nikdo se nedokáže postit tak, že by se zřekl světa i života. Že by chtěl vynést na světlo duši aby ji spatřil. Aby spatřil to símě nenasytného ďábelství. Aby poznal vlastní ego. Nikdo nechce rozmlouvat se svou smrtí.

A nemyslete si že bude líp když budete vašeho Boha prositi a jemu se modliti. Amen pravím vám, že jen jednou za milión životů můžete být bohatí. Protož ti co jsou dnes bohatí jaká je čeká odměna? Budou 999999 životů žít ve velkém utrpení. A protož jdi a rozdej statek svůj, vezmi svůj kříž a následuj mne dokud je čas. Neboť já jdu tam kam vy nemůžete. Jdu ke svému Otci před kterým vy utíkáte. Ještě maličko jsem s vámi. A nevyužijete-li příležitosti dnes, zrodíte se v zapomění. Utrpení vždy kolem sebe míti budete, ale mne už více neuzříte. Proto vězte že žije-li se vám blaze, čeká vás nejméně 999999 životů v utrpení. Nemarněte čas. I když vím že v této zemi se najde jen velmi málo lidí, možná že by se dali na prstech jedné ruky spočítat. A proto svolávám ty nevyvolené, ty poslední, neboť pramen života večného je zde a je zdarma. A pamatujte mnohým již svítá, a víte co brzy udělá Otec lži? Všechno zničí. Zničí celý tento svět a postaví si nový, s novým zapoměním a novými nevědomými bytostmi. Vše začne nanovo. Neztrácejte tedy čas. Hledejte a naleznete, proste a bude vám dáno, tlučte a bude vám otevřeno. Ale vy hledáte svůj zisk, prospěch, štěstí a blahobyt ať už tady nebo v nebi, místo života věčného. Až začnete hledat konec utrpení, až začnete hledat vysvobození se z inkarnace, až začnete hledat pravdu, pak se posunete blíž k mému Otci. Zatím všichni od něj jen utíkáte.

Obyčejná Nula


Pokud chcete zaslat mistrovi otázku pište na email guru@oslikuv.net nebo pokud máte lepší prohlížeč zkuste kliknout přímo sem. Pokud budete psát nezapoměňte upřesnit sekci abyste pak věděli kde najít odpověď. Zároveň vás prosím o trochu strpení tak den až tři než se odpověď objeví.


[ Zpět na sekce ]screen.width