Guru on-line

Tyto stránky jsou zpracovány tím nejjednodušším způsobem aby byly dostupné všem prohlížečům.


  Mistr odpovídá

Otázka: Proč měl Ježíš potřebu bičovat lidi v chrámu? sv.Jan 2.13 - 17

Odpověď: Ježíš nikoho nebičoval. Bibli je nutno brát jako velký souhrn podobenství odehrávající se jen na poli vědomí. Chrám je tělo!!! V chrámě má bydlet Otec duch svatý. Má to být dům modlitby. Nikoliv dům ziskuchtivých myšlenek. Rozumíte? Podívejme se tedy na text.

sv.Jan 2.kapitola

13. Nebo blízko byla velikanoc Židovská. I vstoupil Ježíš do Jeruzaléma.
14. A nalezl v chrámě prodavače volů a ovec i holubic, a penězoměnce sedící.


Ježíš přišel do města, do hlavního města, do srdce náboženství své země. Nemusel chodit ani do chrámu, protože jaký mistr takoví žáci. Stačí se podívat totiž na žáky a znáte mistra. A co neobjevil... v lidském vědomí, v domě, který by měl být domem jeho Otce, domem motlitby, nalezl jen samé vypočítavé kšeftaře. Dnes tomu není jinak. Prodavač volů je distributor cizího učení, prodavač ovcí je dealer lidí tedy manažér a organizátor duchovních akcí, prodavač holubic je nějaký ten kazatelíček s mírem a láskou na jazyku ale všichni tito mají v hlavě jen penízky. Vše proměňují na peníze... odtud penězoněmci. Autor Bible krásně hýří vtipem. Kdyby psal věci naostro a bez podobenství, Bible by tu dnes nebyla. Samotní její kazatelé by ji hned spálili. Je to skvělá komedie, protože kdo s čím zachází tím také schází. A tak se její kazatelé a teologové vlastním jazykem posílají do pekel. A není to zadarmo. Jen na cestu do pekla totiž potřebujete mít peníze... jen na cestu tam...

15. A udělav bič z provázků, všecky vyhnal z chrámu, i ovce i voly, a penězoměncům rozsypal peníze, a stoly zpřevracel.

Bič z provázků by mohlo být ostré slovo že? Zdálo by se, že jim dal kázání. Tak je to dnes moderní... kárat, vyčítat a poučovat. Chyba! To neznáte vůbec Ježíše! Ježíš zná dobře lidské myšlení. Je velice rafinovaný a ví, že káráním se tito lide o to víc zatvrdí. Každý útok totiž zdokonaluje tvrz. A je lůnem násilí a odvety. Kdyby je napadl, jen by jim podal meč do ruky. Když příjdete do sálu kde se káže o lásce a napadnete zdejšího kazatele, má hned trumf v rukou a řekne... ty nás nemáš co učit, protože jsi plný agrese. Pokud se chcete takovým lidem dostat na kobylku, nesmíte na ně teda útočit, jinak se o to více zatvrdí ve svém klamu. Co tedy udělal Ježíš?! :-) To co nikdo z těch našich kazatelíčků nedokáže - šel příkladem. On sám byl bičem, který jim bil do očí. Bičem upleteným ze slov jeho učení. Byl živou manifestací a zastupitelem toho co hlásá. Vůbec jim nic nemusel říkat. Ten kontrast je jako když vám ostré světlo ve tmě bije do očí. A toto samo světlo vás vyžene z vašeho nafintěného chrámu dokonalosti ven a vy se uvidíte v pravém světle. Tehdy sami poznáte, mizerii vašeho ega. Tehdy všechny knihy mistrů ve vašem prodejním stánku, budou svrženy v prach, i všichni lidé kolem si uvědomí, že byli jen dojné ovce a že v záři světla, které z Ježíše vychází, jsou všichni zdejší kazatelé jen obyčejní volové, kteří poskvrnili nejenom papír knih, ale i vaše vědomí, a celý tento byznys se rozpadne. Pravý mistr proto nikdy nic nepíše... Dnes se dají koupit knihy, které jsou napsány pod mistrovým jménem. Ale to je jen finta. Mistr nic nenapsal... to organizace, a úzká skupina lidí potřebuje vydělat, ať už na distribuci, nebo na získání nových oveček. Zkrátka všechny duchovní stánky, obchody, kasy a akce budou ve vašem vědomí navěky zpřevráceny v momentě, kdy potkáte skutečného Krista. Tehdy sami vyjdete ze svého chrámu, protože světlo vás přinutí. Světlo vás samo vyžene, tak jako tma zahání lidi do domovů, tak je světlo láká ven. Na tmu není nikdo zvědavý a tak zůstává v noci doma :-). Pamatujte si, že nezačnete nikdy své problémy řešit dokud si je neuvědomíte. Mohu vám o nich vykládat a vykládat a vy si bude stále nalhávat, že si vymýšlím, že vy jste přeci duchovně vyzrálí. Musím vás tedy vyhnat z toho vašeho chrámečku ven, z té vlastní zatvrzelosti. A to umí jen mistr. Není třeba nikoho násilím dobývat... stačí klidně vejít zadním vchodem a jste dobyti. Není třeba reklamy, knih, seminářů... to je vše násilné a okaté. To je vnucování se. To je dobývání tvrzí. Takže jakmile vstoupím zadním vchodem, vy v panice utečete ze své tvrze ven. A jedině tehdy můžete vidět tu svou zaslepenou tvrz ve vší své kráse a obludnosti. Uvidíte, jak ten váš palác dokonalosti skutečně vypadá z venčí. Není to nijak příjemné. Tehdy ikdyž vám budou vaši bývalí kolegáčkové lichotit a objímat vás, tehdy uvidíte celé to pokrytectví, kterého jste se tolik let zúčastňovali na různých seminářích. Kde se to tvrzemi jen kupí a kde si tvrze vzájemně lichotí a tím upadají do o to většího sebeklamu vedoucího až k závislosti, které samozřejmě hbitě využijí prodejci a manažéři. Přijďte se podívat... Pojď a uzříš... Vy jste tak krásní... hlavně sebou vemte peněženku. Tehdy uvidíte jak jste byli opilí a zhypnotizovaní...

16. A těm, kteříž holuby prodávali, řekl: Odneste tyto věci odsud, a nečiňte domu Otce mého domem kupeckým.

Takže těm jež prodávají slovo Boží řekl Ježíš... nevíte co mluvíte. Zbavte své vědomí cizího zboží a vyžeňte všechny kupčící myšlenky z vlastního domu-vědomí, který je domem Otce, přirozeného Ducha svatého.

17. I rozpomenuli se učedlníci jeho, že psáno jest: Horlivost domu tvého snědla mne.

Horlivost je jako posedlost. Je to chtíč. Jakýkoliv chtíč. V momentě, kdy něco chcete, když si vytýčíte svůj vysněný cíl jste ztraceni. Tato horlivost vám sežere všechen klid ducha a změní ho na utrpení v otroctví.

18. Tedy odpověděli Židé a řekli jemu: Jaké znamení nám ukážeš, že tyto věci činíš?
19. Odpověděl Ježíš a řekl jim: Zrušte chrám tento, a ve třech dnech zase vzdělám jej.
20. I řekli Židé: Čtyřidceti a šest let dělán jest chrám tento, a ty ve třech dnech vzděláš jej?
21. Ale on mluvil o chrámu těla svého.


Tady jen autor Bible právě čtenáře upozorňuje, že chrám není chrám jako takový, jinak by se mohlo stát, že by si někteří mysleli, že Ježíš vešel do nějakého chrámu a bičoval lidi :-).

To samé popisuje i sv. Matouš ve 21.kapitole

12. I všel Ježíš do chrámu Božího, a vymítal všecky prodávající a kupující v chrámě, a stoly penězoměnců a stolice prodávajících holubice převracel,
13. A řekl jim: Psánoť jest: Dům můj dům modlitby slouti bude, ale vy učinili jste jej peleší lotrovskou.
14. I přistoupili k němu slepí a kulhaví v chrámě, a uzdravil je.


Takže chrám Boží není kostel. To už víme. Co nebo kde tedy Ježíš uzdravoval si už odvodíte. A tehdy lidé dříve slepí prohlédli a kulhaví (na duchovní cestě) mohli znova kráčet rázně vpřed. Kulhavý znamená co? Znamená neschopnost jít sám. Potřebuje oporu berlu... velmi drahou berlu... penězi nijak nevýčislitelnou... vlastní duši zaprodat ďáblu.

screen.width